X

RAČUNOVODSKO POROČILO

Sava Re

Izkaz finančnega položaja

(v EUR)

Razkritja

31.12.2017

31.12.2016

SREDSTVA

 

580.886.180

568.147.764

Neopredmetena dolgoročna sredstva

1

807.011

832.567

Opredmetena osnovna sredstva

2

2.485.645

7.753.202

Odložene terjatve za davek

3

1.238.826

1.373.436

Naložbene nepremičnine

4

8.230.878

3.122.076

Finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe

5

193.409.578

191.640.382

Finančne naložbe:

6

250.781.685

249.948.775

- posojila in depoziti

 

12.840.885

13.069.414

- v posesti do zapadlosti

 

2.075.111

2.074.813

- razpoložljive za prodajo

 

235.456.116

233.517.137

- vrednotene po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida

 

409.573

1.287.411

Znesek ZTR, prenesen pozavarovateljem

7

20.073.571

18.203.912

Terjatve

8

88.602.395

79.836.627

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

 

85.167.822

0

Terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

 

3.202.926

79.603.551

Druge terjatve

 

231.647

233.076

Razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj

9

7.778.499

6.897.710

Druga sredstva

10

799.634

549.258

Denar in denarni ustrezniki

11

6.678.458

7.989.819

OBVEZNOSTI

 

580.886.180

568.147.764

Kapital

 

290.966.155

270.355.622

Osnovni kapital

12

71.856.376

71.856.376

Kapitalske rezerve

13

54.239.757

54.239.757

Rezerve iz dobička

14

163.491.114

147.004.019

Lastne delnice

15

-24.938.709

-24.938.709

Presežek iz prevrednotenja

16

3.804.764

3.785.553

Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti

 

13.524

-1.765

Zadržani čisti poslovni izid

17

6.012.233

9.283.163

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

17

16.487.096

9.127.228

Podrejene obveznosti

18

0

23.570.771

Zavarovalno-tehnične rezervacije

19

232.639.163

226.207.479

Prenosne premije

 

47.602.457

43.345.415

Škodne rezervacije

 

184.269.492

182.167.780

Druge zavarovalno-tehnične rezervacije

 

767.214

694.284

Druge rezervacije

20

351.250

331.802

Druge finančne obveznosti

10

91.182

104.280

Obveznosti iz poslovanja

21

54.404.921

43.797.970

Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

 

51.160.114

0

Obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

 

3.090.008

43.723.843

Obveznosti za odmerjeni davek

 

154.799

74.127

Ostale obveznosti

22

2.433.509

3.779.840

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 23.2 do 23.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.
Nazaj na ostalo vsebino