X

RAČUNOVODSKO POROČILO

Sava Re

Izkaz poslovnega izida

(v EUR)

Razkritja

2017

2016

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

24

130.864.620

133.428.875

Obračunane kosmate zavarovalne premije

 

153.219.752

147.426.893

Obračunane premije, oddane v pozavarovanje in sozavarovanje

 

-18.907.314

-17.548.733

Sprememba kosmatih prenosnih premij

 

-4.257.043

3.200.650

Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni in sozavarovalni del

 

809.225

350.065

Prihodki od naložb v odvisne in pridružene družbe

25

26.136.830

26.308.516

Prihodki od naložb

26

9.652.630

12.880.066

Obrestni prihodki

 

3.895.944

4.427.975

Drugi prihodki od naložb

 

5.756.686

8.452.091

Drugi zavarovalni prihodki

27

6.098.385

9.263.194

Prihodki od provizij

 

1.934.678

2.813.943

Drugi prihodki

 

4.163.707

6.449.251

Drugi prihodki

28

444.136

33.974

Čisti odhodki za škode

29

-78.583.967

-81.781.565

Obračunani kosmati zneski škod, zmanjšani za prihodke od uveljavljenih regresov

 

-83.525.449

-85.165.592

Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

 

5.982.760

9.811.408

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij

 

-2.101.712

-8.254.869

Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni in sozavarovalni del

 

1.060.434

1.827.488

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

30

-158.608

-88.760

Odhodki za bonuse in popuste

30

85.678

-162.545

Obratovalni stroški

31

-43.113.125

-47.288.975

Stroški pridobivanja zavarovanj

 

-33.185.632

-33.061.396

Spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

 

880.778

-3.598.331

Drugi obratovalni stroški

 

-10.808.271

-10.629.248

Odhodki od naložb v odvisne in pridružene družbe

 

0

-4.330.782

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti

26

-10.551.329

-7.132.879

Oslabitve finančnih naložb sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid

 

-320.000

-330.740

Odhodki za obresti

 

-718.338

-841.834

Ostali odhodki

 

-9.512.991

-5.960.305

Drugi zavarovalni odhodki

32

-5.876.562

-6.033.695

Drugi odhodki

28

-234.824

-118.284

Poslovni izid pred obdavčitvijo

 

34.763.864

34.977.140

Odhodek za davek

33

-1.789.672

-2.103.323

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

 

32.974.192

32.873.817

Čisti in popravljeni dobiček/izguba na delnico

17

2,13

2,08

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 23.2 do 23.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.
Nazaj na ostalo vsebino