X

RAČUNOVODSKO POROČILO

Sava Re

Izkaz vseobsegajočega donosa

(v EUR)

Razkritja

2017

2016

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PO OBDAVČITVI

17

32.974.192

32.873.817

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI

16

34.502

819.920

a) Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

 

15.289

41.070

Druge postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

 

16.894

44.864

Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

 

-1.605

-3.794

b) Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

 

19.213

778.850

Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo

 

23.719

1.050.990

Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

 

692.156

1.209.941

Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

 

-668.437

-158.952

Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

 

-4.506

-272.140

VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PO OBDAVČITVI

 

33.008.694

33.693.737

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 23.2 do 23.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.
Nazaj na ostalo vsebino