X

RAČUNOVODSKO POROČILO

Sava Re

Izkaz denarnih tokov

(v EUR)

Razkritja

1-12/2017

1-12/2016

A. Denarni tokovi pri poslovanju

 

a.)

Postavke izkaza poslovnega izida

34

12.020.532

12.055.355

   

1.

Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju

24

134.312.438

129.878.160

   

2.

Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov)

26

10.175

6.785

   

3.

Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

27, 28

6.542.519

9.297.168

   

4.

Obračunani čisti zneski škod v obdobju

29

-77.542.688

-75.354.184

   

5.

Obračunani stroški bonusov in popustov

 

85.678

-162.545

   

6.

Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez sprememb v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

31

-43.573.077

-43.350.273

   

7.

Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov)

26

-422

-4.454

   

8.

Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij)

32

-6.024.419

-6.151.979

   

9.

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

33

-1.789.671

-2.103.323

 

b.)

Spremembe čistih obratnih sredstev (terjatve za zavarovanja,
druge terjatve, druga sredstva ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk izkaza finančnega izida

 

3.625.406

-643.807

   

1.

Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovanj

 

-85.167.822

0

   

2.

Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj

8

76.400.625

2.849.455

   

4.

Začetne manj končne druge terjatve in sredstva

8

-248.958

-9.830.595

   

5.

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

3

134.610

912.012

   

7.

Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj

 

51.160.115

0

   

6.

Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj

21

-40.633.836

-4.148.067

   

7.

Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi

22

2.168.441

9.571.237

   

8.

Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)

22

-187.768

2.151

 

c.)

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)

 

15.645.938

11.411.548

B. Denarni tokovi pri naložbenju

 

a)

Prejemki pri naložbenju

 

762.460.219

807.729.186

   

1.

Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje

 

3.895.945

4.427.975

   

2.

Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih

 

26.755.664

27.051.488

   

4.

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

 

9.879

25.240

   

5.

Prejemki od odtujitve finančnih naložb

 

731.798.731

776.224.483

 

b)

Izdatki pri naložbenju

 

-740.531.828

-783.321.091

   

1.

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

 

-269.153

-260.516

   

2.

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

 

-208.526

-4.152.156

   

3.

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

 

-740.054.149

-778.908.419

 

c)

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)

 

21.928.391

24.408.094

C. Denarni tokovi pri financiranju

 

b)

Izdatki pri financiranju

 

-38.885.691

-28.115.774

   

1.

Izdatki za dane obresti

 

-718.338

-841.834

   

3.

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

 

-24.000.000

0

   

4.

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

 

-1.769.196

-256.421

   

5.

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

 

-12.398.157

-12.398.157

   

6.

Izdatki za pridobitev lastnih delnic

 

0

-14.619.362

 

c)

Prebitek prejemkov/izdatkov pri financiranju (a + b)

 

-38.885.691

-28.115.774

Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

6.678.458

7.989.819

 

x)

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

 

-1.311.361

7.703.869

 

y)

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

 

7.989.819

285.950

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 23.2 do 23.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.
Nazaj na ostalo vsebino