X

RAČUNOVODSKO POROČILO

Sava Re

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2017

(v EUR)

 

I.

Osnovni kapital

II.

Kapitalske rezerve

III. Rezerve iz dobička

IV.

Presežek iz prevrednotenja

Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti

V.

Zadržani čisti poslovni izid

VI.

Čisti poslovni izid obdobja

VII.

Lastni deleži (odbitna postavka)

Skupaj

(od 1 do 13)

zakonske in statutarne

za lastne delnice

za katastr. škode

druge

 

1.

2.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Stanje konec prejšnjega poslovnega leta

71.856.376

54.239.757

14.986.525

24.938.709

10.000.000

97.078.786

3.785.553

-1.765

9.283.163

9.127.228

-24.938.709

270.355.622

Začetno stanje v obračunskem obdobju

71.856.376

54.239.757

14.986.525

24.938.709

10.000.000

97.078.786

3.785.553

-1.765

9.283.163

9.127.228

-24.938.709

270.355.622

Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

9.213

15.289

0

32.974.192

0

33.008.693

a) čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.974.192

0

32.974.192

b) drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

0

19.213

15.289

0

0

0

34.502

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

-12.398.157

0

0

-12.398.157

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

0

0

16.487.096

0

0

0

-16.487.096

0

0

Prenos izida

0

0

0

0

0

0

0

0

9.127.228

-9.127.228

0

0

Končno stanje v obračunskem obdobju

71.856.376

54.239.757

14.986.525

24.938.709

10.000.000

113.565.880

3.804.764

13.524

6.012.233

16.487.096

-24.938.709

290.966.156

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 23.2 do 23.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2016

(v EUR)

I.

Osnovni kapital

II.

Kapitalske rezerve

III. Rezerve iz dobička

IV.

Presežek iz prevrednotenja

V.

Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti

VI.

Zadržani čisti poslovni izid

VII.

Čisti poslovni izid obdobja

VIII.

Lastni deleži (odbitna postavka)

Skupaj

(od 1 do 13)

varnostne rezerve

zakonske in statutarne

za lastne delnice

za kreditna tveganja

za katastr. škode

druge

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Stanje konec prejšnjega poslovnega leta

71.856.376

54.239.757

0

14.986.525

10.319.347

917.885

10.000.000

87.951.558

3.006.703

-42.835

12.769.646

7.993.789

-10.319.347

263.679.403

Začetno stanje v obračunskem obdobju

71.856.376

54.239.757

0

14.986.525

10.319.347

917.885

10.000.000

87.951.558

3.006.703

-42.835

12.769.646

7.993.789

-10.319.347

263.679.403

Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

0

778.850

41.070

0

32.873.817

0

33.693.737

a) čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.873.817

0

32.873.817

b) drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

0

0

0

778.850

41.070

0

0

0

819.920

Čisti nakupi/prodaja lastnih delnic

0

0

0

0

14.619.362

0

0

0

0

0

0

-14.619.362

-14.619.362

-14.619.362

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-12.398.157

0

0

-12.398.157

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

0

0

0

0

9.127.227

0

0

0

-9.127.227

0

0

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in za katastrofalne škode

0

0

0

0

0

-917.885

0

0

0

0

917.885

0

0

0

Prenos izida

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.993.789

-7.993.789

0

0

Končno stanje v obračunskem obdobju

71.856.376

54.239.757

0

14.986.525

24.938.709

0

10.000.000

97.078.786

3.785.553

-1.765

9.283.163

9.127.228

-24.938.709

270.355.622

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 23.2 do 23.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.
Nazaj na ostalo vsebino