X

RAČUNOVODSKO POROČILO

Skupina Sava Re

Konsolidiran izkaz finančnega položaja

(v EUR)

Razkritja

31.12.2017

31.12.2016

SREDSTVA

 

1.708.348.067

1.671.189.179

Neopredmetena dolgoročna sredstva

1

22.712.944

25.508.583

Opredmetena osnovna sredstva

2

45.438.014

51.887.127

Odložene terjatve za davek

3

2.107.564

2.326.063

Naložbene nepremičnine

4

15.364.184

7.933.786

Finančne naložbe:

5

1.038.125.019

1.030.235.239

- posojila in depoziti

 

28.029.543

31.605.347

- v posesti do zapadlosti

 

106.232.327

130.812.195

- razpoložljive za prodajo

 

897.645.279

858.641.003

- vrednotene po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida

 

6.217.870

9.176.694

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

6

227.228.053

224.175.076

Znesek ZTR, prenesen pozavarovateljem

7

30.787.241

28.444.628

Sredstva iz finančnih pogodb

8

129.622.131

121.366.122

Terjatve

9

138.455.525

127.408.527

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

 

124.324.547

51.340.821

Terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

 

6.197.717

68.005.582

Terjatve za odmerjeni davek

 

17.822

124.720

Druge terjatve

 

7.915.439

7.937.404

Razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj

10

18.507.194

16.510.536

Druga sredstva

11

2.043.395

1.366.844

Denar in denarni ustrezniki

12

37.956.119

33.939.160

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

13

684

87.488

OBVEZNOSTI

 

1.708.348.067

1.671.189.179

Kapital

 

316.116.895

297.038.327

Osnovni kapital

14

71.856.376

71.856.376

Kapitalske rezerve

15

43.035.948

43.681.441

Rezerve iz dobička

16

162.548.076

145.893.612

Lastne delnice

17

-24.938.709

-24.938.709

Presežek iz prevrednotenja

18

18.331.697

17.458.948

Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti

 

667.518

351.655

Zadržani čisti poslovni izid

 

33.093.591

36.778.941

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

19

14.557.220

9.049.238

Prevedbeni popravek kapitala

 

-3.353.304

-3.854.182

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

 

315.798.413

296.277.319

Kapital neobvladujočih deležev

20

318.482

761.008

Podrejene obveznosti

21

0

23.570.771

Zavarovalno-tehnične rezervacije

22

931.398.362

911.221.323

Prenosne premije

 

171.857.259

157.678.496

Zavarovalno-tehnične rezervacije za življenjska zavarovanja

 

271.409.915

269.762.815

Škodne rezervacije

 

479.072.582

475.157.985

Druge zavarovalno-tehnične rezervacije

 

9.058.606

8.622.027

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

22

226.527.893

226.994.200

Druge rezervacije

23

7.600.613

8.080.877

Odložene obveznosti za davek

3

5.781.494

6.038.631

Obveznosti iz finančnih pogodb

8

129.483.034

121.229.675

Druge finančne obveznosti

24

245.205

393.996

Obveznosti iz poslovanja

25

60.598.188

48.790.646

Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

 

54.711.289

11.910.253

Obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

 

5.160.183

36.292.698

Obveznosti za odmerjeni davek

 

726.716

587.695

Ostale obveznosti

26

30.596.383

27.830.733

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.12, so sestavni del teh računovodskih izkazov.
Nazaj na ostalo vsebino