X

RAČUNOVODSKO POROČILO

Skupina Sava Re

Konsolidiran izkaz poslovnega izida103

(v EUR)

Razkritja

2017

2016

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

28

470.865.993

458.101.526

Obračunane kosmate zavarovalne premije

 

517.233.431

490.205.154

Obračunane premije oddane v pozavarovanje in sozavarovanje

 

-34.243.296

-31.242.514

Sprememba kosmatih prenosnih premij

 

-13.765.765

-1.829.377

Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni in sozavarovalni del

 

1.641.623

968.263

Prihodki od naložb

29

27.446.915

33.136.242

Obrestni prihodki

 

18.607.327

21.233.656

Drugi prihodki naložb

 

8.839.588

11.902.586

Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

29

16.849.384

17.958.678

Drugi zavarovalni prihodki

30

15.429.720

18.237.409

Prihodki od provizij

 

2.870.868

3.732.607

Drugi zavarovalni prihodki

 

12.558.852

14.504.802

Drugi prihodki

30

6.058.000

6.489.633

Čisti odhodki za škode

31

-296.103.320

-268.393.776

Obračunani kosmati zneski škod, zmanjšani za prihodke od uveljavljenih regresov

 

-309.727.160

-269.445.796

Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

 

15.846.528

14.819.654

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij

 

-2.931.960

-15.832.894

Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni in sozavarovalni del

 

709.272

2.065.260

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

32

-2.179.849

-5.254.856

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

32

-1.121.327

-17.442.161

Odhodki za bonuse in popuste

 

5.848

-1.263.545

Obratovalni stroški

33

-156.962.328

-159.563.486

Stroški pridobivanja zavarovanj

 

-51.949.127

-51.882.550

Spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

 

2.389.002

-1.474.454

Drugi obratovalni stroški

 

-107.402.203

-106.206.482

Odhodki od naložb v pridružene družbe in slabitev dobrega imena

29

0

-1.693.699

Slabitev dobrega imena

 

0

-1.693.699

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti

29

-11.891.544

-8.556.415

Oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid

 

-320.000

-594.025

Obrestni odhodki

 

-718.860

-842.126

Drugi odhodki naložb

 

-10.852.684

-7.120.264

Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

29

-8.256.416

-11.256.348

Drugi zavarovalni odhodki

34

-17.486.080

-17.310.937

Drugi odhodki

34

-2.774.013

-2.518.278

Poslovni izid pred obdavčitvijo

39.880.983

40.669.987

Odhodek za davek

35

-8.786.075

-7.751.774

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

31.094.908

32.918.213

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

 

31.065.329

32.824.911

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev

 

29.579

93.302

Čisti in popravljeni dobiček na delnico

19

2,00

2,08

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.12, so sestavni del teh računovodskih izkazov.
103 GRI 102-7
Nazaj na ostalo vsebino