X

RAČUNOVODSKO POROČILO

Skupina Sava Re

Konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa

(v EUR)

2017

2016

 

Delež lastnikov obvladujoče družbe

Delež neobvladujočih deležev

Skupaj

Delež lastnikov obvladujoče družbe

Delež neobvladujočih deležev

Skupaj

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PO OBDAVČITVI

31.065.329

29.579

31.094.908

32.824.911

93.302

32.918.213

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI

1.689.492

6.503

1.695.995

4.739.343

2.689

4.742.032

a) Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

315.865

0

315.865

389.127

726

389.853

Druge postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

386.089

0

386.089

392.921

726

393.647

Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

-70.224

0

-70.224

-3.794

0

-3.794

b) Postavke, ki bodo v kasnejših lahko prerazvrščene v poslovni izid

1.373.627

6.503

1.380.130

4.350.216

1.963

4.352.179

Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo

851.240

4.184

855.424

6.216.376

3.994

6.220.370

Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

2.804.458

4.184

2.808.642

5.245.968

1.017

5.246.985

Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

-1.953.218

0

-1.953.218

970.408

2.977

973.385

Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

21.508

0

21.508

-1.479.133

0

-1.479.133

Čisti dobički/izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini

500.879

2.319

503.198

-387.027

-2.031

-389.058

VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PO OBDAVČITVI

32.754.821

36.082

32.790.903

37.564.254

95.991

37.660.245

Delež lastnikov obvladujoče družbe

32.754.821

0

32.754.821

37.564.254

0

37.564.254

Delež neobvladujočih deležev

0

36.082

36.082

0

95.991

95.991

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.12, so sestavni del teh računovodskih izkazov.
Nazaj na ostalo vsebino