X

RAČUNOVODSKO POROČILO

Skupina Sava Re

Konsolidiran izkaz denarnih tokov

(v EUR)

Razkritja

1-12/2017

1-12/2016

A. Denarni tokovi pri poslovanju

 

a)

Postavke izkaza poslovnega izida

36

29.652.140

49.825.078

   

1.

Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju

28

482.990.135

458.962.640

   

2.

Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov)

29

143.722

210.989

   

3.

Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

 

21.487.720

24.727.042

   

4.

Obračunani čisti zneski škod v obdobju

31

-293.880.632

-254.626.142

   

5.

Obračunani stroški bonusov in popustov

 

5.848

-1.263.545

   

6.

Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez sprememb v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

33

-151.825.973

-150.471.848

   

7.

Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov)

 

-54.102

-133.069

   

8.

Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij)

34

-20.428.503

-19.829.215

   

9.

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

35

-8.786.075

-7.751.774

 

b)

Spremembe čistih obratnih sredstev (terjatve za zavarovanja, druge terjatve, druga sredstva ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk izkaza finančnega izida

 

1.698.017

-7.642.805

   

1.

Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovanj

9

-72.983.726

169.946

   

2.

Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj

9

61.807.865

752.004

   

3.

Začetne manj končne druge terjatve iz (po) zavarovalnih poslov

9

365.290

669.194

   

4.

Začetne manj končne druge terjatve in sredstva

9

-2.880.757

-4.301.734

   

5.

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

3

218.499

45.794

   

6.

Začetne manj končne zaloge

 

-28.879

4.428

   

7.

Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj

25

42.801.036

941.388

   

8.

Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj

25

-31.132.515

-3.446.714

   

9.

Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi

26

-2.442.917

-4.410.572

   

10.

Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)

26

6.231.258

493.561

   

11.

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

3

-257.137

1.439.900

 

c)

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)

 

31.350.157

42.182.273

B. Denarni tokovi pri naložbenju

 

a)

Prejemki pri naložbenju

 

1.416.437.638

1.577.964.374

   

1.

Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje

 

18.607.327

21.233.656

   

2.

Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih

 

1.141.433

1.284.400

   

3.

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev

 

0

5.664

   

4.

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

 

2.707.118

4.162.273

   

5.

Prejemki od odtujitve finančnih naložb

 

1.393.981.760

1.551.278.381

 

b)

Izdatki pri naložbenju

 

-1.405.529.717

-1.563.064.826

   

1.

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

 

-1.177.107

-1.022.400

   

2.

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

 

-4.833.554

-6.895.120

   

3.

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

 

-1.399.519.056

-1.555.147.306

 

c)

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)

 

10.907.921

14.899.548

C. Denarni tokovi pri financiranju

 

b)

Izdatki pri financiranju

 

-38.241.119

-27.853.565

   

1.

Izdatki za dane obresti

 

-718.860

-842.126

   

3.

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

 

-24.000.000

0

   

4.

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

 

-1.058.233

6.080

   

5.

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

 

-12.464.026

-12.398.157

   

6.

Izdatki za pridobitev lastnih delnic

 

0

-14.619.362

 

c)

Prebitek prejemkov/izdatkov pri financiranju (a + b)

 

-38.241.119

-27.853.565

Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

37.956.119

33.939.160

 

x)

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

 

4.016.959

29.228.256

 

y)

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

 

33.939.160

4.710.904

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.12, so sestavni del teh računovodskih izkazov.
Nazaj na ostalo vsebino