X

RAČUNOVODSKO POROČILO

Skupina Sava Re

Konsolidiran izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2017

(v EUR)

I.

Osnovni kapital

II.

Kapitalske rezerve

III. Rezerve iz dobička

IV.

Presežek iz prevrednotenja

Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti

V.

Zadržani čisti poslovni izid

VI.

Čisti poslovni izid obdobja

VII.

Lastni

deleži

VIII.

Prevedbeni popravek kapitala

IX.

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

X.

Kapital neobvladujočih deležev

Skupaj

(15+16)

zakonske in statutarne

za lastne delnice

za katastr. škode

druge

 

1.

2.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Stanje konec prejšnjega poslovnega leta

71.856.376

43.681.441

11.411.550

24.938.709

11.225.068

98.318.285

17.458.948

351.655

36.778.941

9.049.238

-24.938.709

-3.854.182

296.277.319

761.008

297.038.327

Preračuni za nazaj

0

0

0

0

0

0

0

 

-190.075

0

0

0

-190.075

0

-190.075

Začetno stanje v obračunskem obdobju

71.856.376

43.681.441

11.411.550

24.938.709

11.225.068

98.318.285

17.458.948

351.655

36.588.866

9.049.238

-24.938.709

-3.854.182

296.087.244

761.008

296.848.252

Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

872.748

315.865

0

31.065.329

0

500.879

32.754.821

36.082

32.790.903

a) čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

 

0

31.065.329

0

0

31.065.329

29.579

31.094.908

b) drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

0

872.748

315.865

0

0

0

500.879

1.689.492

6.503

1.695.995

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

-12.398.157

0

0

0

-12.398.157

-65.869

-12.464.026

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

167.369

0

0

16.487.095

0

0

-146.356

-16.508.109

0

0

0

0

0

Prenos izida

0

0

0

0

0

0

0

0

9.049.238

-9.049.238

0

0

0

0

0

Odkup manjšinskih deležev

0

-645.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-645.493

-412.740

-1.058.233

Končno stanje v obračunskem obdobju

71.856.376

43.035.948

11.578.920

24.938.709

11.225.068

114.805.380

18.331.697

667.518

33.093.591

14.557.220

-24.938.709

-3.353.304

315.798.413

318.482

316.116.895

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.12, so sestavni del teh računovodskih izkazov.

Konsolidiran izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2016

(v EUR)

I.

Osnovni kapital

II.

Kapitalske rezerve

III. Rezerve iz dobička

IV.

Presežek iz prevrednotenja

Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti

V.

Zadržani čisti poslovni izid

VI.

Čisti poslovni izid obdobja

VII.

Lastni

deleži

VIII.

Prevedbeni popravek kapitala

IX.

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

X.

Kapital neobvladujočih deležev

Skupaj

(15+16)

zakonske in statutarne

za lastne delnice

za kreditna tveganja

za katastr. škode

druge

 

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Stanje konec prejšnjega poslovnega leta

71.856.376

43.388.724

11.242.766

10.319.347

976.191

11.225.068

89.191.057

12.721.705

-37.472

23.490.926

24.849.678

-10.319.347

-3.467.155

285.437.863

963.815

286.401.678

Začetno stanje v obračunskem obdobju

71.856.376

43.388.724

11.242.766

10.319.347

976.191

11.225.068

89.191.057

12.721.705

-37.472

23.490.926

24.849.678

-10.319.347

-3.467.155

285.437.863

963.815

286.401.678

Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

4.737.243

389.127

0

32.824.911

0

-387.027

37.564.254

95.991

37.660.245

a) čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.824.911

0

0

32.824.911

93.302

32.918.213

b) drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

0

0

4.737.243

389.127

0

0

0

-387.027

4.739.343

2.689

4.742.032

Čisti nakupi/prodaja lastnih delnic

0

0

0

14.619.362

0

0

0

0

0

0

-14.619.362

-14.619.362

0

-14.619.362

0

-14.619.362

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-12.398.157

0

0

0

-12.398.157

0

-12.398.157

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

168.784

0

0

0

9.127.228

0

0

-139.699

-9.156.313

0

0

0

0

0

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in za katastrofalne škode

0

0

0

0

-976.191

0

0

0

0

976.191

0

0

0

0

0

0

Odkup manjšinskih deležev

0

292.717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

292.717

-298.797

-6.080

Prenos izida

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.849.678

-24.849.678

0

0

0

0

0

Končno stanje v obračunskem obdobju

71.856.376

43.681.441

11.411.550

24.938.709

0

11.225.068

98.318.285

17.458.948

351.655

36.778.941

9.049.238

-24.938.709

-3.854.182

296.277.319

761.008

297.038.327

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.12, so sestavni del teh računovodskih izkazov.
Nazaj na ostalo vsebino