TRAJNOSTNI RAZVOJ

Družba

X
Prakse poštenega ravnanja88
Vse zavarovalnice v skupini Sava Re sledijo zakonu o zavarovalništvu, zakonu o gospodarskih družbah in pravilom lokalnega regulatorja.
V vseh družbah je sprejet etični kodeks družbe s katerem so seznanjeni in ki ga morajo spoštovati vsi zaposleni. V družbah imajo imenovanega pooblaščenca za reševanje pritožb.

V skladu z nabavno politiko vse pogodbe za nabavo vsebujejo protikorupcijsko klavzulo kot instrument za zavarovanje pred tem tveganjem.

Sava Re je podpisnica Slovenskih smernic korporativne integritete, s čimer se je zavezala prizadevanju, da postanemo skupina, ki ustvarja tako delovno okolje, ki bo imelo svoje temelje v kulturi korporativne integritete, ničelne tolerance do nezakonitega in neetičnega ravnanja zaposlenih, skladnosti poslovanja z zakonodajo, s pravili in z vrednotami ter v visokih etičnih standardih. Splošna načela etičnega kodeksa skupine Sava Re predstavljajo temeljne vrednote skupine Sava Re, v skladu s katerimi so dolžni ravnati vsi naši zaposleni, med drugim: poštenost in skladnost poslovanja, preglednost, obvladovanje nasprotij interesov, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter preprečevanje omejevanja konkurence. Zaposleni, ki se seznanijo s kršitvijo kodeksa ali drugih zavezujočih pravil, so dolžni o kršitvi poročati nosilcu funkcije spremljanja skladnosti. K etičnemu kodeksu skupine Sava Re so pristopile tudi odvisne družbe Save Re.

Družba je konec leta 2017 sprejela tudi politiko raznolikosti sestave uprave in nadzornega sveta Save Re, ki med drugim ureja uravnoteženost članov po spolu in starosti. Sicer pa Sava Re zagotavlja spoštovanje človekovih pravic v skladu z veljavno zakonodajo in sledi predlogu Nacionalnega akcijskega načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Družba ima pravilnik o preprečevanju in odpravljanju nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu, ki vsebuje protokol prepoznavanja in reševanja tovrstnih tveganj. V letu 2017 družba ni beležila takšnih primerov. Skrbnega pregleda skozi poslovni proces družba za enkrat ne izvaja, bo pa to vključila med svoje cilje.89
Družba je v letu 2017 sprejela nov pravilnik o obvladovanju nasprotij interesov. Obvladovanje nasprotij interesov je eden od temeljev učinkovite korporativne kulture, kar še posebej poudarjeno velja za finančne institucije, kot je Sava Re. Dodatno težo je področju obvladovanja nasprotij interesov prinesla tudi direktiva Solventnost II. Načela in usmeritve o izogibanju in obvladovanju nasprotij interesov je družba že doslej uredila v različnih dokumentih, kot npr. v etičnem kodeksu, politiki upravljanja in drugih področnih aktih. S sprejemom pravilnika o obvladovanju nasprotja interesov bo zaveze, ki si jih je družba zadala v etičnem kodeksu in jih dodatno nalaga poslovanje v okolju Solventnost II, tudi v praksi laže izvajati. Skladno z določili Smernic slovenske korporativne integritete v pravnih razmerjih s pogodbenimi partnerji uporabljamo protikorupcijsko klavzulo. Z reorganizacijo, ki smo jo izvedli ob kocu leta 2017, smo razširili delokrog kabineta uprave tudi na področje korporativne varnosti ter preprečevanje in odkrivanje prevar. V skladu s politiko skladnosti poslovanja Save Re je področje preprečevanja prevar tudi eno izmed glavnih vsebinskih področij dela nosilca funkcije spremljanja skladnosti.

Sava Re, d.d., kot javna delniška družba redno in na poziv poroča Agenciji za zavarovalni nadzor v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar) in podzakonskimi predpisi. Družba poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in internim pravilnikom o trgovanju z delnico POSR.

Sava Re kot referenčni kodeks upravljanja upošteva Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga 27. 10. 2016 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager.

Etični kodeks Zavarovalnice Sava, d.d. temelji na zaupanju ter ureja etično in pošteno ravnanje družbe. Kodeks odraža in uveljavlja načela, v skladu s katerimi ravnajo tako zaposleni kot ostali deležniki. Njegovo vsebino in temeljna etična načela nenehno širijo med zaposlenimi, da je jasno vodilo v zvezi s pravnimi in etičnimi zahtevami, ki zavezujejo vse zaposlene. Zavarovalnica Sava se s tem kodeksom zavezuje splošnim načelom, kot so varovanje interesov družbe, spoštovanje dostojanstva in integritete posameznika, varovanje poslovnih skrivnosti, spoštovanje strank, spoštovanje tržnih pravil, strokovnosti, izogibanje konfliktu interesov ter skrb za okolje in širšo družbeno skupnost.
Pri poslovanju se upoštevajo tudi določila sprejetega Zavarovalnega kodeksa, zaradi razvoja poslovanja, strokovnega opravljanja zavarovalnih poslov in profesionalnega ravnanja. Poslovanje družbe temelji na upoštevanju načel trga, tržne konkurence na lojalnih in neoporečnih temeljih, ekonomiki zavarovanja in poslovne morale, ter strankam zagotavlja kakovostno zavarovalno zaščito.
V letu 2017 so v Zavarovalnici Sava prejeli 44 prijav, ki jih je obravnaval pooblaščenec za reševanje pritožb. Večina prejetih pritožb se je nanašala na kršitev zavarovalnega kodeksa in dobrih poslovnih običajev. V obravnavanih primerih so bile ugotovljene le manjše nepravilnosti.

V preteklem letu so vzpostavili tudi sistem za evidentiranje in spremljanje vseh pomembnih dogodkov, ki je urejen v spletni aplikaciji »Register stalnih izboljšav«. Register omogoča vsem zaposlenim, da z izpolnitvijo spletnega obrazca oddajo sporočilo, s katerim opozorijo na zaznan incident, neskladnost, pomanjkljivost oziroma napako, ki se lahko navezuje na skladnost poslovanja, poslovne procese, zavarovalne produkte, tveganja in notranje kontrole ter zaposlene in odnose v družbi. Register omogoča tudi oddajo pohval, kar vzpodbuja pozitivno naravnanost vseh zaposlenih. V letu 2017 so v Registru stalnih izboljšav zabeležili 25 oddanih zahtevkov. Oddaja spletnega obrazca ne mogoča anonimnih prijav, saj v letu 2017 še niso vzpostavili sistema za zaščito prijavitelja.
Zavarovalnica Sava ima vzpostavljen tudi sistem obvladovanja konflikta interesov. Zaposleni s pisno izjavo o razkritju (morebitnega) konflikta interesov obvestijo neposredno nadrejenega, ki preuči konkretno okoliščino in oceni nevarnosti ter o predlaganih ukrepih poroča nosilcu funkcije skladnosti. Nosilec funkcije skladnosti obravnava vsa prejeta razkritja konflikta interesov in izda sklep o izreku ukrepov pri razkritju konflikta interesov. V preteklem letu so obravnavali 56 razkritij nasprotij interesov. Večina prejetih razkritij se je nanašala na morebitni konflikt interesov na področju reševanja škodnih primerov, v katerih je bila ocenjena neznatna nevarnost nastanka konflikta interesov, kar pomeni, da bi do konflikta interesov prišlo izjemno redko. V le nekaj primerih je bila zaznana manjša verjetnost nastanka nasprotij interesov. V vseh obravnavanih primerih so bili izrečeni ustrezni ukrepi, ki zagotavljajo obvladovanje nasprotij interesov.

V letu 2017 so vzpostavili temeljne standarde skladnosti poslovanja, ki so podlaga za nadaljnji razvoj funkcije skladnosti. Vzpostavili so sistem rednega četrtletnega poročanja nosilcev funkcije skladnosti o pomembnih aktivnostih skladnosti poslovanja in ugotovljenih neskladnostih. V preteklem letu ni bilo zaznanih večjih neskladnosti.90
88: GRI 102-16, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-3
89: GRI 405-1
90: GRI 419-1
Protikorupcijsko ravnanje in varovanje osebnih podatkov91
Skladno z določili Slovenskih smernic korporativne integritete in politiko oskrbe je kot obvezno pogodbeno določilo v pravnih razmerjih s pogodbenimi partnerji predvidena tudi uporaba protikorupcijske klavzule, splošnih nabavnih pogojev Zavarovalnice Sava, varovanja zaupnih podatkov in določil varstva osebnih podatkov.

Na področju varstva osebnih podatkov so izvajali izobraževanja za vse zaposlene v Zavarovalnici Sava. Zaposlene so skozi vse leto ozaveščali o načinu in pomenu ustreznega varstva osebnih podatkov. V letu 2017 je bila ustanovljena tudi delovna skupina, ki se ukvarja z vpeljavo pravil splošne evropske Uredbe (EU) 2016/679 o varovanju osebnih podatkov, ki začne veljati 25. 5. 2018.
V preteklem letu so obravnavali en zahtevek strank za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Prejeli so tudi dve pritožbi zaradi domnevnih kršitev določb zakona. S strani informacijskega pooblaščenca so v preteklem letu prejeli tri pozive za podajo pojasnil. Od tega sta bila dva postopka v prejšnjem letu tudi že zaključena, v katerih prijave kršitev niso bile utemeljene.
Primeri korupcije in izvedeni ukrepi92
V Zavarovalnici Sava je za preiskovanje zavarovalniških prevar pristojna organizacijska enota Področje preiskav, ki je organizirana v okviru Sektorja škod. V letu 2017 so obravnavali 1161 sumov zavarovalniških prevar. Od tega v 448 primerih ni prišlo do izplačila.
Najbolj pogoste zavarovalniške prevare ugotavljajo na področju civilne odgovornosti in premoženjskih zavarovanj OPA. V letu 2017 je bilo podanih 14 kazenskih ovadb zaradi suma kaznivega dejanja goljufije.
Prispevki političnim strankam
Sava Re in Zavarovalnica Sava v skladu s sprejetim etičnim kodeksom ter pravilnikom o sponzoriranju in doniranju ne financirata političnih strank.
91: GRI 103-1, 103-2, 103-3, 205-1
92: GRI 103-1, 103-2, 103-3, 205-3
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino

Družbena odgovornost

Med našimi družbami so soustanoviteljice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije, članice Inštituta za razvoj družbene odgovornosti in članice Partnerstva za nacionalno strategijo za družbeno odgovornost.93
Ker imajo članice skupine razvejano poslovno mrežo, toliko lažje zaznavajo potrebe in potenciale posameznih lokalnih skupnosti v svoji državi. Trdno verjamemo v povezovanje, zato podpiramo ekipne športe, timske podvige in projekte, ki povezujejo institucije s skupnostmi ter se tako aktivno vključujemo v širše družbeno dogajanje.
93: GRI 102-13
Sponzorstva in donacije94
Sava Re v svoji politiki donacij in sponzorstev podpira področja vzgojne, razvojne in izobraževalne narave, humanitarnosti, zdravja in socialnega varstva, ekologije in področja, ki spodbujajo razvoj in rast gospodarstva.
Vrednost sponzorstev in donacij Save Re

(v EUR)

2017

2016

Sponzorstva

500

900

Donacije

21.110

19.100

Sava Re del sredstev, ki bi jih namenila za poslovna darila, konec leta nameni v dobrodelne namene. V letu 2017 je za ta namen oddvojila 6.500 EUR.

Zavarovalnica Sava ima kot največja članica skupine, prisotna v neposrednem poslu in dejavna na dveh trgih EU, že dolgoletno tradicijo, tudi preko svoji predhodnic Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia in Velebit osiguranja ter Velebit životnog osiguranja, družbeno odgovornega podjetja.

V združeni entiteti se je zavezala močni obljubi »#Nikoli sami«. S tem v središče svojega poslovanja postavlja človeka. S tem različnim javnostim obljublja, da jim bo vedno stala ob strani – s skrbjo za njihovo varnost, z družbeno odgovornimi produkti, s prijaznimi gestami, s humanitarnimi akcijami, s podporo družbenim dejavnostim, z naravi prijazno naravnanostjo in podobnim. Prijazna komunikacija in odgovorna dejanja so zagotovo tista, ki so ustvarila prepoznavnost in ugled nove zavarovalnice.
V Zavarovalnici Sava se sponzorstva in donacije podeljujejo skladno s sprejetim pravilnikom. Donacije so sestavni del njene zavezanosti širši skupnosti, v kateri posluje. Z donacijami potrjuje in krepi vlogo družbeno odgovornega podjetja, pri čemer sledi preglednosti in enotnim načelom dodeljevanja ter skladnosti s sprejetim in objavljenim Etičnim kodeksom.

Kot družbeno odgovorno podjetje podpira športne, kulturne in druge organizacije tudi s sponzorstvi, ki omogočajo organizacijam in klubom izvedbo letnih programov ter posameznih prireditev. Ima jasno določene cilje in kriterije, po katerih meri uspešnost sponzorstva. Sponzorstva razume kot partnerstvo, od katerega imata korist obe strani. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice na trgu. So torej tesno povezana s poslovanjem in tržnim nastopom ter krepitvijo blagovne znamke v okolju, v katerem deluje.
Vrednost sponzorstev in donacij Zavarovalnice Sava

(v EUR)

2017

2016*

Sponzorstva

2.141.435

2.002.612

Donacije

739.594

673.786

* podatek se nanaša skupaj na Zavarovalnico Maribor, Zavarovalnico Tilia in dva meseca podružnice na Hrvaškem
V letu 2017 je bilo za sponzorstva namenjenih 2,1 milijona EUR. 82,9 % teh sredstev je bilo namenjenih za sponzorstva v športu, 17,1 % pa ostalim področjem.
Struktura donacij Zavarovalnice Sava v letu 2017 po vsebini
 

%

Donacije za humanitarne namene

1,58

Donacije za kulturne namene

11,31

Donacije za vzgojno-izobraževalne namene

3,04

Donacije za športne namene

70,44

Donacije za socialno-varstvene namene

0,30

Donacije za invalidske namene

0,34

Donacije za zdravstvene namene

3,14

Donacije za varstvo pred nesrečami

1,60

Donacije za druge namene

8,26

Pomembnejša sponzorstva in donacije
Ker se Zavarovalnica Sava zaveda pomena zdravega načina življenja, namenja večino sponzorskih in donatorskih sredstev za podporo športu. Na ta način spodbuja športno udejstvovanje na vseh nivojih – od rekreativnega do profesionalnega.
 • Že več kot desetletje je glavni pokrovitelj Nogometnega kluba Maribor, ki se je v letu 2017 uvrstil že tretjič v Ligo prvakov.
 • V letu 2017 je postala glavni pokrovitelj še enega nogometnega kluba, ki je istočasno zaigral v Ligi Evropa – Hrvatski nogometni klub Rijeka.
 • Že peto leto je generalni sponzor in partner Tenisa Slovenije.
 • Nadaljuje s pokroviteljstvom Rokometnega kluba Koper ter Rokometnega kluba Maribor.
 • Kot diamantni sponzor Timinga Ljubljana že sedmo leto sodeluje na največji tekaški prireditvi v Sloveniji – Ljubljanskem maratonu.
 • Tudi v letu 2017 je bila glavni sponzor največjega smučarskega praznika pod Pohorjem – Zlate lisice.
 • S sponzorstvom Odbojkarskega kluba Nova KBM Branik podpira razvoj odbojke.
 • V okviru projekta Predani korakom je tudi v letu 2017 otrokom z Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča omogočila nepozabno izkušnjo. Udeležili so se igralskih delavnic in se na nastopu preizkusili na odru Križank.
 • Kot generalni pokrovitelj največjega slovenskega poletnega festivala, Festivala Ljubljana je poskrbela za kulturne navdušence.
 • Prav tako že leta zagotavlja pokroviteljstvo Festivala Lent.
Ostale družbe iz skupine prav tako aktivno sodelujejo z lokalnim okoljem in ga podpirajo v obliki sponzorstev in donacij. Ker pa nobena od teh družb nima določene politike sponzorstev in donacij in gre za manjše vrednosti, jih nismo vključili v poročilo.
94: GRI 103-1, 203-1
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino
Preventivna dejavnost95
V Zavarovalnici Sava preventivni dejavnosti vsako leto namenjajo več pozornosti.
S pravočasnim ukrepanjem in ustrezno finančno pomočjo podpirajo organizacije in društva pri odstranjevanju vzrokov nastajanja škod, preprečevanju nevarnosti, ki lahko povzroči zavarovancem nove škode, ter pri odpravljanju ali zmanjševanju neugodnih posledic pri že nastalih škodah na zavarovanem premoženju in osebah.
S tem zavarovalnica skrbi za naravno okolje (preprečitev požarov, onesnaževanja okolja, prometnih nesreč ipd.) ter posledično vpliva na zniževanje odhodkov.
95: GRI 103-1, 103-2, 103-3

(v EUR)

2017

2016**

2015*

Preventiva

257.335

255.266

239.496

* podatek se nanaša na ZM
** podatek se nanaša na ZM, Zavarovalnico Tilia in dva meseca podružnica na Hrvaškem
Projekti preventivne dejavnosti96
Večina sredstev je namenjenih preventivi v gasilski dejavnosti, pri čemer na lokalni in nacionalni ravni v Zavarovalnici Sava podpirajo veliko gasilskih društev. Med drugim so gasilcem v letu 2017 omogočili nakup negorljivih odej.
S preventivnimi projekti, ki jih pripravljajo v sodelovanju z Avto moto zvezo Slovenije prispevajo tudi k večji varnosti v cestnem prometu.
96: GRI 203-1, 413-1
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino
Korporativno prostovoljstvo97
Skupina Sava Re podpira korporativno prostovoljstvo. Največji prostovoljski projekt je Dan Save Re, v katerem že sedem let zapored sodelujejo zaposleni vseh članic skupine.
Aktivnosti v katerih se povežemo z lokalnimi organizacijami in društvi so posvečene deprivilegiranim skupinam in posameznikom naše družbe v obliki medgeneracijskega druženja in v izvajanju prenovitvenih in pomožnih del.
V letu 2017 smo zaposleni Save Re z aktivnostmi na področju v prid medgeneracijskega povezovanja v domovih starejših občanov in z aktivnostmi v varstveno-delovnih centrih in podobnih ustanovah po vsej Sloveniji polepšali dan prenekateremu varovancu, jim pomagali polepšati okolico njihovih domov in obnovili nekaj otroških igrišč. Udeležba zaposlenih Save Re je bila 83-odstotna.
97: GRI 103-1, 413-1
Zaposleni Save Re so v letu 2017 v okviru Dneva Save Re izvedli naslednje prostovoljske aktivnosti

Organizacija

Aktivnosti

Slovenska filantropija

Ureditev okolice novih prostorov v katere so se pred kratkim preselili (urejanje terase, pomoč pri izdelavi notranjega pohištva, ureditvi hangarja - razstava starega pohištva, urejanje vrtičke za azilante Azilnega doma Vič skupaj z njimi in sodelovanje pri delavnici za otroke azilantov).

Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik

Druženje s stanovalci doma in izvedba tombole.

Dom starejših Logatec

Druženje s stanovalci in sprehod s slabše gibljivimi.

Dom upokojencev Center Tabor - Poljane

Čistilna akcija invalidskih vozičkov.

Dom starejših občanov Fužine

Druženje s stanovalci in izdelovanje velikonočne butarice velikanke iz lesenih oblancev ter barvanje pirhov za razstavo.

Materinski dom Ljubljana

Barvanje oken in okopavanje vrta. Priprava skupnega kosila.

Slovensko društvo hospic

Čistilna akcija prostorov.

Rdeči križ Ljubljana

Sortiranje oblačil za donacijo Humanitarnemu centru in priprava na delitev paketov pomoči.

Zavarovalnica Sava je poleg prostovoljskih aktivnosti na Dan Save Re v letu 2017 izvedla še dva humanitarna projekta pri katerih so sodelovali tudi zaposleni:
 • Dogodek 'Delimo božič', pri katerem gre za medgeneracijsko druženje, je zavarovalnica izpeljala drugo leto zapored in dosegla odlične odzive. Varovancem Doma starejših občanov Vič-Rudnik je pričarala pravo božično vzdušje ob peki medenjakov z otroki in zaposlenimi.
 • Drugi decembrski projekt je »Božična večerja za vse«. Njegov namen je spodbuditi dobrosrčnost zaposlenih, ki lahko po svojih močeh darujejo hrano za socialno ogrožene in pomoči potrebne v lokalnih okoljih poslovnih enot zavarovalnice. Projekt ni le darovanje hrane, predstavlja problematiko revščine in tako dviguje zavest o nujnosti skrbi za sočloveka, poleg tega pa povezuje tudi neznano število dobrosrčnih zaposlenih.
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino
Nazaj na ostalo vsebino