TRAJNOSTNI RAZVOJ

Okolje

X
Odgovornost do naravnega okolja98
Naše osnovno poslanstvo je skrb za varnost življenja in premoženja inza boljšo kakovost življenja ter upravljanje tveganj v izogib negotovim izidom. Ustvarjamo pogoje, ki omogočajo varno in brezskrbno življenje ter ne nazadnje ugodne poslovne izide, kar je naložba za prihodnost.
Škodni dogodki so reden in umeven pojav v našem poslu. Pozavarovanje in zavarovanje igrata pomembno vlogo pri ustvarjanju varnosti z dodatnim izravnavanjem nevarnosti, saj (za)varujeta pred naključnimi, nepredvidenimi škodami. Podnebne spremembe pomembno vplivajo na samo na kakovost življenja na splošno, kot tudi na zavarovalništvo. Upravljanje s tem tveganjem je in bo za zavarovalništvo poseben izziv. Leto 2017 je bilo še posebej zaznamovano s številnimi katastrofalnimi dogodki, ki so precej oklestili tudi rezultate največjih mednarodnih (po)zavarovalnic.

Skupina Sava Re v tem primeru, zaradi previdnih rezervacij in razpršenega portfelja ni imela tolikšnih učinkov, so pa vendarle posledice podnebnih sprememb čutile tudi članice skupine. Največji je bil škodni učinek v Zavarovalnici Sava. Kot posledica ujm (vihar, toča) je beležila dobrih 14 tisoč škodnih primerov, v skupnem znesku (izplačila in rezervacije) več kot 11 milijonov EUR . Posledica pa niso samo finančne izgube, ampak v teh primerih tudi izjemno povečan obsega dela, kar vpliva na odzivnost do strank in potencialno tveganje kakovostne obdelave škodnih primerov. Zaradi preobremenitve je bilo potrebno za določeno obdobje zaustaviti nekatere aktivnosti na razvojnih projektih. Zavarovalnica Sava že izvaja redne in razvojne projektne aktivnosti, s katerimi želi optimizirati proces obravnave odškodninskih zahtevkov in hkrati vpeljati novitete (prijava škode, ogled, usmeritve strank, organizacija celovite sanacije škode, uvajanje pogodbenih izvajalcev). Ocenjuje, da bodo novosti ugodno vplivale na organizacijo dela tudi pri masovnih škodnih dogodkih.
Škode iz naslova podnebnih sprememb so na rezultat pozavarovanja v letu 2017 imele za približno 9,0 milijonov EUR vpliva (večinoma neurja v Srednji in Južni Ameriki ter poplavljen rudnik v Rusiji).

Sava Re razume okoljsko politiko kot sklop načel in praks za varovanje okolja, spoštovanje krajine, varovanje naravne in kulturne dediščine. Sava Re sicer nima izdelane okoljske politike, vendar v skrbi do okolja spodbuja zaposlene k bolj varčnemu in odgovornemu odnosu do okolja. Usmeritve, ki jih med delovnim procesom družba že izvaja in so jih zaposleni v večjem delu že osvojili:
  • Plačilni list v elektronski obliki
  • Gradiva za upravo, nadzorni svet in komisije v elektronski obliki
  • Nabava pisarniškega materiala iz recikliranega ali certificiranega okolju prijaznega materiala
  • Vsak zaposlen ima svojo steklenico za vodo
  • Za službene poti v mestu se uporablja mestni potniški promet, zaposlenim je na voljo kartica Urbana
  • Družba najema dva centralna tiskalnika
  • Ločevanje odpadkov
98: GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-2
Politika odlaganja odpadkov99
V Savi Re ločujemo odpadke, vendar kot eden od etažnih lastnikov v poslovni stavbi nimamo podatka o količini posamezne vrste odpadkov. Z upraviteljem se dogovarjamo za sistem ločenega beleženja, da bomo lahko v naslednjem poročevalskem obdobju zagotovili poročanje v skladu s standardi.
Odslužene elektronske naprave (računalniki, baterije, tiskalniki, monitorji, telefoni ipd.), se izročijo za to pooblaščeni firmi, ki skrbi za strokovno reciklažo odpadne elektronike in zbiranje odpadnih barvnih kovin.
V Zavarovalnici Sava beležijo zbiranje odpadkov po vrsti in količini (podatek za leto 2017)

Vrsta odpadka (v kilogramih)

 

Mešani komunalni odpadki

69.915

Biorazgradljivi odpadki

4.669

Papirna in kartonska embalaža

11.995

Mešana embalaža

5.321

Steklena embalaža

1.441

Papir in karton

85.500

Plastika

520

Kovine

50

Papir in karton

1.180

Plastika

510

Papirna in kartonska embalaža

970

Odpadni tiskarski tonerji

827

Vse zgoraj navedene odpadke so na lokacijah Zavarovalnice Sava prevzeli pooblaščeni oziroma registrirani predelovalci ali zbiralci odpadkov. Odslužene elektronske naprave odstranijo izvajalci, ki poskrbijo za njihovo zamenjavo le teh oziroma pogodbeni serviserji, ki predmetne naprave servisirajo. Baterije se uporabljajo v zanemarljivih količinah (zaradi zanemarljive količine se predmetni odpadek zbira več let ter se nato izroči službi, ki skrbi za komunalne odpadke – ločeno zbiranje odpadkov).
Povprečna dnevna poraba papirja (število listov A4) na zaposlenega v letu 2017 (podatki veljajo za sedež družbe):

Sava Re, Slovenija

8,54

Zavarovalnica Sava, Slovenija*

29,6

Sava pokojninska, Slovenija

ni podatka

Sava neživotno osiguranje (SRB)

12,7

Sava životno osiguranje (SRB)

11

Sava osiguruvanje (MKD)

41

Illyria

15

Illyria Life

ni podatka

Sava osiguranje (MNE)

24

Poraba energije100
Družbe v skupini ne uporabljajo obnovljivih virov energije. Za svoje delovanje v največji meri uporabljajo predvsem električno energijo (razsvetljava, ogrevanje, hlajenje). Drugi velik porabnik energije je vozni park družb (fosilna goriva).
V skupini še ne uporabljamo posebnega sistema za učinkovito zajemanje in razmejevanje tovrstnih podatkov, prav tako nismo izvajali meritev ogljičnega odtisa.

V letu 2018 bo vsaj v EU delu skupine uveden sistem za zbiranje in razvrščanje podatkov o porabi energije ter izračun ogljičnega odtisa.
Upoštevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril pri naložbenju
Pri vsakdanjem delu finančni sektor Save Re upošteva okoljsko in socialno politiko, ki jo predpisuje EBRD, z uporabo metode negativnega izločanja pa sledi tudi načelom ESG (environmental, social, governance). Pri oblikovanju naložbenega portfelja se izogibamo naložbam v vrednostne papirje, ki bi kakorkoli škodovale življenju ljudi in okolju ali ki bi se v kakršnikoli drugi obliki odmikale od načel ESG. Del sredstev vlagamo v dolžniške vrednostne papirje mednarodnih organizacij, kot so EBRD, Svetovna banka in Evropska investicijska banka, saj verjamemo, da te organizacije skladno s svojimi sprejetimi okoljskimi in socialnimi politikami, vlagajo sredstva v okolju prijazne projekte. Sredstva vlagamo tudi v vrednostne papirje, izdane za financiranje zelenih, okoljskih projektov (t.i. zelene obveznice oz. green bonds). V prihodnosti želimo politiko upravljanja naložb še dodatno razviti in podrobneje opredeliti v skladu z ESG načeli.
99: GRI 306-2
100: GRI 302-1
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino
Nazaj na ostalo vsebino