TRAJNOSTNI RAZVOJ

GRI kazalo

X
GRI kazalo142
SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA
GRI standard in razkritje
Opis
Poglavje
Meja poročanja in opombe / omejitve
GRI 101: Osnova 2017
GRI 102: Splošna razkritja 2017
Predstavitev organizacije 2017
102-1
Ime organizacije
p.2.1
Sava Re
102-1
Blagovne znamke, produkti in storitve
p.2.7, p.2.8
skupina sava Re
102-3
Sedež organizacije
p.2.1
Sava Re
102-4
Države, v katerih organizacija deluje
p.2.6
skupina sava Re
102-5
Lastništvo in pravna oblika
p.2.1, p.5.6
Sava Re
102-6
Trgi (geografska, sektorska razdelitev in tipi odjemalcev)
p.2.8, pred p.19
skupina Sava Re
102-7
Velikost organizacije
p.2.8, p.10.3.1, p.16.2, p.17.2, p.20.3.3
skupina Sava Re
102-8
Informacije o zaposlenih
p.5.3.2, p.10.1, p.10.3.1, p.20.3.3
skupina Sava Re
102-9
Opis oskrbne verige organizacije
p.13
skupina Sava Re
102-10
Pomembnejše spremembe v organizaciji
p.2.9
skupina Sava Re
102-11
Previdnostni pristop in načela
p.11, p.17.7, p.20.4, p.23.5
skupina Sava Re
102-12
Zunanje listine, načela in druge ekonomske, okoljske in družbene pobude, katerih podpisnica in podpornica je organizacija
p.13
Sava Re in Zavarovalnica Sava
102-13
Članstvo v organizacijah
p.13
Sava Re
Strategija
102-14
Izjava najvišjega nosilca odločanja v organizaciji o pomenu trajnostnega razvoja za organizacijo in strategija
p.1
Sava Re
Etika in integriteta
102-16
Vrednote, načela, standardi in načela ravnanja, kot so kodeksi ravnanja in etični kodeks
p.5.3, p.6.1, p.13
skupina Sava Re
Upravljanje
102-18
Organizacijska struktura
p.2.8, p.5.3, p.20.3.5
skupina Sava Re
Deležniki
102-40
Seznam deležnikov
p.13
skupina Sava Re
102-41
Kolektivna pogodba
p.10.3.1, p.13, p.20.3.3
skupina Sava Re
102-42
Identifikacija in izbor deležnikov
p.3.3, p.13
skupina Sava Re
102-43
Vključevanje deležnikov
p.3.3, p.13
skupina Sava Re Deležniki niso bili vključeni v proces priprave TP
102-44
Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu sodelovanja z deležniki ter odziv organizacije nanje (tudi prek poročanja)
p.13
skupina Sava Re Deležniki niso bili vključeni v proces priprave TP, zato družba nima odzivov
Podatki o poročilu
102-45
subjekti, vključeni v konsolidirane računovodske izkaze
p.13, p.2.5, p.17.2
skupina Sava Re
102-46
Proces določanja vsebine poročila in določitev meje
p.13
skupina Sava Re Deležniki niso bili vključeni v proces priprave TP, zato ni bila izdelana matrika bistvenosti
102-47
Seznam bistvenih vsebin
p.13
skupina Sava Re
102-48
Učinki sprememb podatkov iz predhodnih poročil in razlogi za spremembe
p.13
skupina Sava Re Ni sprememb, ker je poročilo pripravljeno prvič
102-49
Pomembnejše spremembe v primerjavi s predhodnimi obdobji poročanja v zvezi z zamejitvijo obsega in tem
p.13
skupina Sava Re Ni sprememb, ker je poročilo pripravljeno prvič
102-50
Obdobje poročanja
p.13
skupina Sava Re
102-51
Datum zadnjega poročila
p.13
skupina Sava Re Poročilo je pripravljeno prvič
102-52
Cikel poročanja
p.13
skupina Sava Re Letno
102-53
Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi s poročilom
p.2.1
skupina Sava Re
102-54
Sklic glede poročanja v skladu z GRI standardi
p.13
skupina Sava Re
102-55
Kazalo po smernicah GRI
p.13
skupina Sava Re
102-56
Zunanja preveritev poročanja
p.13
/
SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
Upravljavski pristopi in razkritja
Bistvene teme
Poglavje
Razlogi za opustitev / pojasnila
Ekonomski vplivi
GRI 201: Ekonomska u spešnost
103-1, 103-2, 103-3
Upravljavski pristop
p.6.3, p.10.1, p.10.3, p.10.4, p.10.5, p.13, p.20.3.1, p.20.3.3, p.20.3.4, p.20.3.5
skupina Sava Re
201-1
Neposredno ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost
p.13
skupina Sava Re
201-2
Finančni vplivi in druga tveganja ter priložnosti za dejavnosti organizacije, povezana s klimatskimi spremembami
p.2.2, p.8.1, p.13, p.20.1
skupina Sava Re
201-3
Obveznosti iz pokojninskega načrta
p.13
skupina Sava Re
201-4
Finančna pomoč, prejeta s strani države
p.3.2, p.5.6, p.13
skupina Sava Re
GRI 202: Prisotnost na trgu
202-2
Delež lokalnega kadra v višjem menedžmentu
p.2.8, p.5.3.4
skupina Sava Re
GRI 203: Posredni ekonomski vplivi 2017
203-1
Razvoj in vpliv pomembnejših infrastrukturnih vlaganj ter storitev, ki jih organizacija podpira
p.13
skupina Sava Re
GRI 204: Nabavna praksa 2017
204-1
Delež izdatkov za lokalne dobavitelje
p.13
skupina Sava Re Deleža izdatkov ne razkrivamo
GRI 205: Preprečevanje korupcije 2017
205-1
Število in delež aktivnosti, pri katerih so bila preverjena tveganja, povezana s korupcijo
p.13
Zavarovalnica Sava
205-3
Primeri korupcije in izvedeni ukrepi
p.13
Zavarovalnica Sava
Okoljski volivi
GRI 302: Energija 2017
302-1
Poraba energije v organizaciji
p.13
Zavarovalnica Sava
GRI 306: Odpadne vode in odpadki 2017
306-2
Celotna količina odpadkov po vrsti in načinu odstranjevanja
p.13
Zavarovalnica Sava
GRI 308: Okoljska preveritev dobaviteljev 2017
308-1
Delež novih dobaviteljev, pri katerih je bil opravljen pregled po okoljskih merilih
p.13
Pregled novih dobaviteljev po okoljskih merilih ni bil opravljen
Družba
401-1
Zaposlovanje in fluktuacija
p.10.3.2, p.13, p.20.3.3
skupina Sava Re
403-2
Odsotnost z delovnega mesta
p.10.3.1, p.20.3.3
skupina Sava Re
404-1
Povprečno število ur izobraževanja po zaposlenem
p.10.4, p.13, p.20.3.4
skupina Sava Re
404-3
Delež zaposlenih, vključenih v ocenjevanje delovne uspešnosti
p.10.5.1, p.13, p.20.3.5
skupina Sava Re
405-1
Raznolikost v organih vodenja in zaposlenih
p.5.3.2, p.10.3.1, p.13, p.20.3.3
skupina Sava Re
405-2
Stopnja osnovne plače žensk v primerjavi z moškimi v vseh kategorijah zaposlenih
p.20.3.3
Sava Re
413: Lokalne skupnosti 2017
413-1
Delež aktivnosti, pri katerih je bila vključena lokalna skupnost, so bili preverjeni določeni vplivi in narejeni razvojni programi
p.13
skupina Sava Re
GRI 417: Trženje in označevanje izdelkov
414-1
Novi dobavitelje, ki so bili ocenjeni z vidika družbenih kriterijev
p.13
Sava Re in Zavarovalnica Sava Pregled novih dobaviteljev z vidika družbenih kriterijev ni bil opravljen
417-1
Vrste predpisanih informacij o izdelkih in storitvah
p.13
skupina Sava Re
419-1
Neskladnost z zakoni in pravili
p.13
skupina Sava Re Skupina ni zaznala kršitev oz neskladnosti z zakonodajo
Nazaj na ostalo vsebino