TRAJNOSTNI RAZVOJ

Deležniki

X
Sodelovanje z deležniki78
Do vseh deležnikov gojimo odgovoren in odkrit odnos. Pri tem sledimo priporočilom in pravilom javnega obveščanja, etičnemu kodeksu in internim pravilnikom.
Dodatno iščemo priložnosti za lažji dostop do informacij in izmenjavo mnenj. Pri tem si pomagamo z informacijsko tehnologijo, ki presega časovne in prostorske omejitve.
V skupini Sava Re med deležniki, ki so ključni za obstoj in uspešno delovanje pripoznamo zaposlene, zavarovance, cedente, delničarje, potencialne vlagatelje, regulatorje, sindikat, medije, dobavitelje, skupnost.
78: GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44
oblika vključevanja
vsebina in cilj
Zaposleni
intranet,
nabiralnik idej,
elektronska pošta,
osebni stik,
mnenjske ankete/vprašalniki,
kolegiji,
interna izobraževanja / posveti,
strateške konference,
neformalna srečanja,
timski treningi,
ciljno vodenje (letni razgovori)
obveščenost, osveščenost,
izmenjava mnenj,
spodbujanje idej za izboljšanje delovnega okolja in poslovnega procesa,
dvosmerno komuniciranje,
povratna zanka,
graditev kulture,
izboljšanje odnosov
Zavarovanci / Cedenti
osebna svetovanja,
sestanki,
spletno mesto,
kontaktni center,
tržno komuniciranje po različnih kanalih,
strokovna srečanja / konference
kakovostna storitev,
osredotočenost na stranko,
obveščenost,
hitro reševanje primerov,
prijazen odnos do strank,
prepoznavanje dejanskih
potreb trga,
ponudba sodobnih kanalov prodaje
Delničarji in potencialni vlagatelji
seje nadzornega sveta,
skupščina,
javne objave (SEOnet in www.sava-re.si),
finančna poročila,
pismo delničarjem,
elektronska pošta,
sestanki,
investitorske konference in webcast
enakomerna obveščenost,
jasna dividendna politika,
poglobljene informacije o poslovanju,
trajnostno poslovanje,
strateške usmeritve,
bonitetna ocena
Regulatorji
redno in izredno poročanje Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN) in Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP),
redno in izredno poročanje AVK
spoštovanje zakonodaje,
transparentnost poslovanja,
varnost zavarovancev,
skladnost poslovanja
Sindikat
redni četrtletni sestanki,
sodelovanje (usklajevanje) pri pripravi internih aktov,
pogajanja,
donacija
vključevanje zaposlenih v upravljanje,
sodelovanje,
ugodnosti za zaposlene,
nagrajevanje zaposlenih,
zagotavljanje prijaznega delovnega okolja
Mediji
sporočila za javnost,
novinarske konference,
posamezni intervjuji,
odgovori na novinarska vprašanja
obveščanje širše javnosti,
krepitev stvarne pozitivne podobe o družbi/skupini
Dobavitelji
razpisi,
povabila k sodelovanju,
sestanki,
predstavitve
okolju prijazni materiali,
brezpapirno poslovanje,
digitalizacija poslovanja,
zanesljivost plačil,
spoštovanje dogovora
podpora lokalnega gospodarstva in obrti
Skupnost
sodelovanje pri skupnih aktivnostih/projektih,
finančna podpora (donacije, sponzorstva),
materialna podpora (dobava naprav, ki jih potrebujejo za svoje delo),
srečanja z odločevalci
pomoč pri zagotavljanju osnovnih potreb,
sofinanciranje projektov, ki so pomembni za lokalno skupnost,
ozaveščanje prebivalstva,
skrb za večjo varnost prebivalstva
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino

Odgovornost do zaposlenih

V skupini Sava Re gojimo skupne vrednote, ki se kažejo v ustvarjanju pozitivnega ozračja med zaposlenimi in dobre poslovne kulture. Sledimo jim v sprejetih strateških usmeritvah, ki jim sledimo, v našem vsakodnevnem načinu dela, obnašanju, komunikaciji, odnosih in odločitvah.
Naša odgovornost do zaposlenih odseva tudi v prizadevanju oblikovati delovno okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo in integriteta vsakega zaposlenega. Ena od strateških smernic upravljanja kadrov skupine Sava Re je delo v varnem, raznovrstnem in trajnostnem delovnem okolju. Od naših vodij pričakujemo, da s svojim zgledom spodbujajo ustvarjanje pravih pogojev. Obenem kadrovska politika narekuje, da so kadrovski cilji v skladu s trajnostnimi usmeritvami družbe in skupine ter da se zavzemamo za enake možnosti in raznovrstnost naše delovne sile.79

Vzpostavljen je model vodenja skupine Sava Re, ki opredeljuje ključne pričakovane kompetence vodij, značilne za sodobno organizacijsko kulturo, ki spodbuja konstruktivno sodelovanje, odprto komuniciranje, pripravljenost na spremembe in nenehen razvoj. Model vodenja je osnova in vodilo pri razvojnih aktivnostih vodij, ki so ključni za ustvarjanje in ohranjanje varnega, raznovrstnega in trajnostno naravnanega delovnega okolja.
Konec leta 2017 je bil zagnan projekt ciljnega vodenja, ko so se oblikovali cilji po posameznih področjih in posameznih zaposlenih. Cilji bodo spremljani četrtletno, ob letnih razgovorih z zaposlenimi.

Področje trajnostnega razvoja v skladu s standardi GRI z vidika človeških virov spremljamo preko nekaterih kazalnikov, kar je prikazano v nadaljevanju.

Več o upravljanju kadrov je prikazano v poglavju 10 Upravljanje kadrov in poglavju 20.3 Upravljanje kadrov.80
79: GRI 405-1
80: GRI 102-41, 401-1, 403-2, 404-1, 404-3, 405-1
Dodatne ugodnosti za zaposlene81
Družbe skupine Save Re v Sloveniji plačujejo svojim zaposlenim premijo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) − drugi pokojninski steber.

Tudi makedonska odvisna družba, Sava osuiguruvanje vplačuje zaposlenim premijo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Sava Re svojim zaposlenim plačuje premijo za prostovoljno pokojninsko zavarovanje − tretji pokojninski steber in premijo kolektivnega nezgodnega zavarovanja.

Zaposleni Save Re in Zavarovalnice Sava ter njihovi družinski člani lahko sklenejo zdravstveno zavarovanje pod ugodnejšimi pogoji.

Zaposleni Save Re so na službenih poteh dodatno nezgodno zavarovani.

V Zavarovalnici Sava lahko zaposleni koristijo ugodnosti sponzorskih sodelovanj (Nogometni klub Maribor, Tenis Slovenije, Rokometno društvo Koper, Festival Ljubljana, Festival Lent itd.)
Zaposlenim, ki uvajajo otroka v vrtec ali spremljajo otroka na prvi dan šole (od 1. do 3. razreda), Zavarovalnica Sava omogoča plačano odsotnost. Tudi Sava Re staršem prvošolčkov na prvi dan šole omogoča plačano odsotnost.

Zavarovalnica Sava, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje, izvaja še vrsto drugih izbranih ukrepov, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Zaposlenim, ki se vračajo na delo po daljši odsotnosti, pomaga s pogovori in načrtom ponovnega vključevanja v delovni proces.

Zaposlenim Save Re in Zavarovalnice Sava so na voljo počitniške zmogljivosti v lasti družb po ugodnih pogojih.

Sava osiguruvanje, Makedonija je ustanovila športno društvo odprtega tipa, ki spodbuja k včlanitvi tudi zaposlene.
Finančna pomoč, prejeta s strani države82
Družbe iz skupine v letu 2017 niso prejele nikakršne finančne pomoči države.
Opredelitev drugih spodbud države
Za zaposlovanje invalidov nad kvoto Zavarovalnica Sava na mesečni ravni prejema nagrado, hkrati pa družba uveljavlja oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za te invalide. V Zavarovalnici Sava je skupni znesek sredstev iz tega naslova znašal 112.058 EUR.

Sava Re je v letu 2017 uveljavljala delno plačilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ker je prvič za nedoločen čas zaposlila sodelavce do 26. leta starosti, in sicer za prvi dve leti njihove zaposlitve. Družba je bila upravičena do vračila 50 odstotkov prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za prvo leto zaposlitve ter do 30 odstotkov prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za drugo leto zaposlitve. Skupna vrednost vračila iz tega naslova znaša 8.369 EUR.
Sava Re je oblikovala pokojninski načrt kolektivnega prostovoljnega dodatnega starostno pokojninskega zavarovanja, ki ga financira delodajalec in ima sklenjeno pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu pokojninske družbe, vpisanemu v register pokojninskih načrtov pri Finančni upravi Republike Slovenije. Na podlagi navedenih pogodb družba v korist svojih zaposlenih, ki so se vključili v pokojninski načrt, plačuje premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Družba je upravičena do zmanjšanje letne davčne osnove davka od dohodka in sicer za znesek premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo je za svoje zaposlene v davčnem letu plačala izvajalcu pokojninskega načrta. Skupna vrednost davčne olajšave iz tega naslova znaša 84.077 EUR.
81: GRI 201-3
82: GRI 201-4
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino
Odgovornost do zavarovancev in cedentov83
Zaupanje je temelj vsakega kakovostnega dolgoročnega odnosa. V skupini resno izpolnjujemo naše zaveze.
V letu 2017 smo v celotni regiji komuniciranju z zavarovanci posvetili še več pozornosti. Z združitvijo slovenskih in hrvaških zavarovalnic ter istočasno prenovo korporativne vizualne podobe, smo spremembo tako strankam kot širši javnosti komunicirali skozi sodobne medijske kanale in osebno, preko predstavnikov. Sporočilo je odražalo strateške usmeritve skupine – osredotočenost na ljudi z obljubo "Nikoli sami". Zaveza je obljuba vsem našim deležnikom, da jim bomo vedno stali ob strani – z družbeno odgovornimi produkti, s produkti usmerjenimi k dejanskim potrebam zavarovancev, s prijaznimi gestami, s skrbnim odnosom do zaposlenih, s humanitarnimi akcijami, s podporo družbenim dejavnostim, z naravi prijazno naravnanostjo, skratka zaveza k celoviti skrbi za vsakega posameznika.
Zavarovalnica Sava je tako tik pred iztekom leta trgu ponudila dodatno zdravstveno zavarovanje in tako vstopila še v to področje zavarovanj. S produktoma Zdravje in Zdravje Plus obljublja hitrejši dostop do specialističnih pregledov in enostavnejših posegov, tako pa tudi boljše možnosti za koriščenje zavarovanja Best Doctors, ki omogoča drugo mnenje zdravnika in zdravstvene posege v tujini.

Dostopnost do storitev je za uporabnike bistvenega pomena, zato večina naših zavarovalnic ponuja podporo tudi na spletu. Zavarovalnica Sava na prenovljenem spletu omogoča zavarovancem prijavo zavarovalnega primera, sklenitev zavarovanja in pogovor s spletnim svetovalcem. Spletno mesto ponuja tudi možnost dajanja mnenj, predlogov, pohval in pritožb. Z asistenčnim centrom zagotavlja pomoč zavarovancem na poti. Za podrobnejše informacije sta vedno na voljo tudi spletni naslov info@zav-sava.si in brezplačna telefonska številka 080 19 20.84
83: GRI 103-1, 103-2, 103-3
84: GRI 417-1
Informiranje strank85
V odnosu do zavarovancev posamezne družbe upoštevajo pravila in postopke o reševanju pritožb, ki so v skladu z lokalnimi zakonodajami in direktivami Evropskega nadzornega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA).

V Zavarovalnici Sava, kot največji zavarovalnici v skupini Sava Re spoštujejo vse določbe Zakona o varstvu potrošnikov in druge zakone glede informiranja strank pri sklepanju finančnih pogodb, tudi zavarovalnih. Pri razvojnih aktivnostih prav tako sledijo veljavnim zakonskim določbam in regulatornim okvirom.

Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) predpisuje dajanje informacij o zavarovalnih pogojih in dolžnost obveščanja zavarovalcev. Zavarovalec mora biti seznanjen z vsebino zavarovalne pogodbe in s splošnimi zavarovalnimi pogoji ob sklenitvi, pa tudi pozneje med trajanjem pogodbe.

V celoti se upoštevajo tudi predpisi in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), ki zahtevajo odgovorno ravnanje z osebnimi podatki strank. Že v letu 2017 se je zavarovalnica začela aktivno pripravljati na nove zakonske podlage, ki začnejo veljati v letu 2018.
Tako pri snovanju novih produktov kot pri informiranju strank se skuša zagotoviti preglednost, razumljivost in dostopnost informacij. Komunicirati je mogoče po različnih kanalih, ki so prilagojeni različnim ciljnim skupinam. Stranko postavljajo v središče dogajanja, saj želijo z njo zgraditi odnos partnerstva, ki jo bo spremljal v vseh okoliščinah njenega življenja. To ji lahko zagotovijo le s široko ponudbo zavarovanj in storitvijo, ki bo stranki na voljo v vsakem trenutku. V letu 2017 so zato vstopili na trg zdravstvenih zavarovanj in začeli pospešeno razvijati asistenčne produkte.

Pri oglaševanju se zavarovalnice izogibajo drobnemu tisku in strankam nudijo ustrezno informacijo o oglaševanem produktu. Informacije o produktih so vedno dostopne na uradnih spletnih straneh, kjer so objavljena tudi vsa zakonsko določena obvestila in novice. V primeru množičnih škod se objavijo poziv in navodila, kako naj oškodovanci ravnajo v teh primerih.

Na področju pozavarovanja v odnosih do strank upoštevamo interni pravilnik o sklepanju pozavarovanj in pravilnik za skrbnike strank. Z našimi obstoječimi partnerji vzdržujemo redne odnose. Srečujemo se na mednarodnih konferencah in individualnih sestankih. Poslovnim partnerjem želimo približati našo dejavnost in jih seznaniti z značilnostmi našega posla, zato vsako leto organiziramo izobraževanje iz pozavarovanja (Sava Summer Seminar). V letu 2017 je družba organizirala osmi seminar za pozavarovatelje zapovrstjo. Seminarja se je udeležilo 20 udeležencev obstoječih in potencialnih cedentov družbe, iz vseh koncev sveta, med drugim iz Azije, Afrike in številnih evropskih držav. Vsebine, s katerimi se podrobneje seznanijo, so iz pozavarovanja, aktuarstva, modeliranja in solventnosti, tudi s prikazi praktičnih primerov.
85: GRI 103-1, 103-2, 417-1
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino

Odgovornost do vlagateljev

Kot javna delniška družba mora Sava Re skrbeti za enakomerno obveščenost vseh delničarjev in komunicirati skladno s priporočili in zakonodajo.
V odnosu do finančne javnosti namenja posebno pozornost delničarjem in drugim potencialnim vlagateljem. S to skupino deležnikov komuniciramo v obliki rednih srečanj z analitiki in vlagatelji, bodisi v lastni organizaciji ali s sodelovanjem na dogodkih Ljubljanske borze in drugih organizatorjev ter z udeležbo na drugih domačih in mednarodnih »roadshowih«. Za pravočasno in enakomerno obveščanje skrbimo tudi na naši uradni spletni strani www.sava-re.si, prek portala Ljubljanske borze (SEOnet) in medijev, na novinarskih konferencah in s pismom delničarjem, v katerem le te seznanjamo s tekočimi informacijami, vabimo na skupščino in podobno. Pri vseh objavah sledimo standardom prve kotacije. Več o odnosih z vlagatelji je zapisano v poglavju 3.3 Odnosi z vlagatelji.
V letu 2017 je Sava Re izvedla več kot 30 posameznih in skupinskih srečanj z vlagatelji doma in v tujini.
Odnosi z dobavitelji in nabavna politika86
Družbe v skupini prednostno sodelujejo z lokalnimi dobavitelji. Lokalni trg za posamezno članico skupine predstavlja celotno geografsko območje države v kateri ima sedež. Dobavitelji družb v skupini so pretežno dobavitelji svetovalnih storitev, pisarniškega materiala, drobnega inventarja, računalniške in podobne opreme ter osebnih vozil za službene namene.
Na ravni skupine je sprejeta nabavna politika, ki vsebuje strateške usmeritve in načela preglednega nabavnega procesa, vključno s protikorupcijsko klavzulo.

Sava Re je v letu 2017 sprejela tudi pravilnik o nabavi, ki bo v letu 2018 prenovljen in dopolnjen s kriterijem trajnostne naravnanosti (skrbi za okolje in družbo) dobavitelja v izbirnem postopku.87 V letu 2017 pri izbiri dobaviteljev to merilo še ni bilo upoštevano. Poleg tega ima družba glede nabave sprejetih še vrsto drugih internih aktov v katerih opredeljuje postopke in druga navodila: politika upravljanja voznega parka v skupini Sava Re, pravilnik o nabavi, uporabi in vzdrževanju službenih vozil, sistemski postopek procesa nabave v skupini Sava Re, pravilnik o službenih mobilnih telefonih in napravah itd.

V odnosu do dobaviteljev Sava Re zagotavlja pregleden izbirni postopek in sodelovanje ter pošten odnos. Svoje obveznosti stoodstotno poravnava v dogovorjenih rokih.

Za Zavarovalnico Sava, ki je prisotna v vseh večjih krajih Republike Slovenije, sodelovanje z lokalnimi dobavitelji narekuje sama narava poslovanja družbe − zavarovanje ljudi in premoženja, posledično pa s tem vpliva na dobre poslovne odnose, ki se kažejo tudi na področju nižjih transakcijskih stroškov, kot bi bili v primeru sodelovanja z dobavitelji izven meja države.
Nekatere dobave se opravljajo tudi izven meja Slovenije, vendar v manjši meri (zlasti za dobavo blaga in storitve, ki jih v matični državi ni mogoče zagotoviti ali pa so te cenovno nekonkurenčne).

Podoben trend oz. specifika lokalnega trga se opaža tudi na Hrvaškem, kjer tamkajšnja podružnica, prav tako vključuje v nabavo lokalne dobavitelje (pod pogojem, da je cenovno upravičeno oz. utemeljeno z vidika poslovanja družbe).

Pri izbiri dobaviteljev se upošteva tudi vidik odgovornosti do okolja, vendar merila niso vzpostavljena.

V Splošnih nabavnih pogojih Zavarovalnice Save od dobaviteljev zahteva, da je dobavljeno blago opremljeno s predpisanimi varnostnimi mehanizmi ter ustreza veljavnim varnostnim, okoljskim in drugim predpisom (npr. o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ipd.) in pravilom tehnike. Blago mora imeti oznako CE.

Na podlagi imenovanih nabavnih pogojev je dolžnost dobavitelja tudi, da družbo opozori na možnost ali prisotnost nastanka nevarnih odpadkov pri blagu, ki ga je dobavil, z navedbo načina in morebitne možnosti odstranjevanja. Na zahtevo Zavarovalnice Sava mora dobavitelj brezplačno prevzeti odpadke, ki so nastali pri namenski uporabi dobavljenega blaga.

Družba, sicer v manjši meri, občasno koristi tudi okolju prijazna električna vozila. V ta namen je vzpostavljeno sodelovanje s ponudnikom tovrstnih vozil.
86: GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 204-1, 308-1
87: GRI 414-1
Nazaj na ostalo vsebino