Prenesite »Letno poročilo«
(*.pdf 15,1 MB)
EN

Izkaz poslovnega izida

v EUR
Zavarovalna skupina Sava
Sava Re
v EUR
1-12/2019
1-12/2018
1-12/2019
1-12/2018
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
548.040.035
504.669.701
137.446.312
133.740.178
Obračunane kosmate zavarovalne premije
598.526.157
546.299.539
166.528.931
151.636.216
Obračunane premije oddane v pozavarovanje in sozavarovanje
-36.146.607
-26.942.852
-26.361.308
-18.407.793
Sprememba kosmatih prenosnih premij
-19.266.582
-11.415.695
-7.440.552
454.952
Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni in sozavarovalni del
4.927.067
-3.271.291
4.719.241
56.803
Prihodki od naložb v pridružene družbe
2.717.909
0
36.947.895
33.558.455
Drugi prihodki
2.717.909
0
36.947.895
33.558.455
Prihodki od naložb
20.273.977
20.385.617
7.075.808
4.840.665
Obrestni prihodki
14.016.424
16.459.186
3.463.383
3.589.693
Drugi prihodki naložb
6.257.553
3,926.431
3.612.425
1.250.972
Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
23.278.584
0
0
0
Drugi zavarovalni prihodki
12.736.452
15.758.511
3.785.460
3.651.029
Prihodki od provizij
4.291.946
3.634.682
3.063.492
2.530.359
Drugi zavarovalni prihodki
8.444.506
12.123.829
721.968
1.120.671
Drugi prihodki
27.693.576
14.549.676
804.538
701.331
Čisti odhodki za škode
-399.191.460
-320.760.586
-94.118.562
-76.604.633
Obračunani kosmati zneski škod, zmanjšani za prihodke od uveljavljenih regresov
-392.032.235
-342.556.518
-86.983.721
-82.687.678
Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev
10.559.367
12.460.118
6.938.323
6.495.334
Sprememba kosmatih škodnih rezervacij
-23.869.642
9.913.517
-19.076.010
-1.719.136
Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni in sozavarovalni del
6.151.050
-577.703
5.002.847
1.306.847
Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij
46.506.883
13.207.584
-777.682
268.920
Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
-12.825.182
15.962.680
0
0
Odhodki za bonuse in popuste
227.917
288.628
128.731
-811
Obratovalni stroški
-186.955.234
-178.131.437
-50.458.512
-47.563.317
Stroški pridobivanja zavarovanj
-65.793.677
-58.372.509
-35.723.768
-34.848.052
Spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj
2.908.414
1.598.536
-1.267.334
43.433
Drugi obratovalni stroški
-124.069.971
-121.357.464
-13.467.410
-12.758.699
Odhodki od naložb v pridružene družbe in slabitev dobrega imena
-54.721
-151.130
0
-4.020.539
Slabitev dobrega imena
0
-94.906
0
-4.020.539
Izguba iz naložb v pridruženo družbo, obračunana z uporabo kapitalske metode
54.721
-56.224
0
0
Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti
-1.707.664
-3.187.907
-892.197
-2.383.820
Oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
0
-1.943.975
0
-1.943.974
Obrestni odhodki
-682.017
-28.445
-495.157
0
Drugi odhodki naložb
-1.025.647
-1.215.487
-397.040
-439.846
Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
0
-6.630.921
0
0
Drugi zavarovalni odhodki
-15.435.751
-17.825.983
-425.566
-348.355
Drugi odhodki
-4.561.305
-2.873.861
-289.185
-279.399
Poslovni izid pred obdavčitvijo
60.744.016
55.260.572
39.227.041
45.021.864
Odhodek za davek
-10.549.428
-12.248.723
-645.328
-3.154.368
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
50.194.588
43.011.849
38.581.713
41.867.497
Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe
49.977.170
42.790.617
-
-
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev
217.418
21.232
-
-
Čisti in popravljeni dobiček na delnico
3,22
2,76
-
-
Pri izkazu poslovnega izida za leto 2018 so bile netirane tečajne razlike pri prihodkih in odhodkih naložb, drugih zavarovalnih prihodkih in odhodkih ter neiztrženih in iztrženih dobičkih in izgubah naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.

Računovodske usmeritve in druga razkritja,predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.