EN
#NikoliSami

Skupaj v
ravnovesju
življenja

LETNO POROČILO
Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d.
2019
Prenesi Letno poročilo
(*.pdf 15,1 MB)

Pismo predsednika uprave

Organska rast in premišljene prevzemne aktivnosti prispevale k rasti skupine in večji dobičkonosnosti poslovanja

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2019 povečala poslovne prihodke za približno 10 odstotkov, na kar je poleg rasti kosmate premije obstoječih družb v skupini vplivalo tudi celoletno poslovanje družb Sava penzisko društvo iz Severne Makedonije, zavarovalne dejavnosti družbe Energoprojekt Garant iz Srbije in asistenčne družbe TBS Team 24 iz Slovenije, ki so se vključile v skupino v letu 2018, ter družb, prevzetih v letu 2019. Zavarovalnica Sava je konec februarja lani kupila 100-odstotni delež družb Ergo osiguranje in Ergo životno osiguranje, s koncem junija 2019 pa se je skupini pridružila še družba za upravljanje Sava Infond. Izvedeni prevzemi Zavarovalni skupini Sava omogočajo izkoriščanje sinergij zaradi rasti obsega poslovanja, prevzem Save Infond pa bo omogočil tudi hitrejši razvoj upravljanja premoženja in začetek centralizacije te dejavnosti v skupini.
Skupina je v letu 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 50,2 milijona evrov, kar je 16,7 odstotka več kot lani. Na to povečanje je vplivala uspešnost poslovanja poslovnih odsekov premoženje, življenje in pokojnine, zmanjšalo pa ga je večje škodno dogajanje odsekov premoženje na hrvaškem trgu in pozavarovanje na mednarodnih trgih. K večji dobičkonosnosti je pripomogel tudi prevzem družb Ergo osiguranje in Ergo životno osiguranje na Hrvaškem, pri katerem je skupina ustvarila prihodek enkratne narave iz odprave slabega imena zaradi razlike med nakupno in pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev.Donosnost lastniškega kapitala je v letu 2019 dosegla visokih 13,8 odstotka. Stabilna dividendna politika ter rast obsega poslovanja in dobičkonosnosti zagotavljata delničarjem kar največji mogoči donos. V letu 2019 smo izplačali dividende v višini 0,95 evra na delnico, kar je 5,6-odstotni dividendni donos. Tržna cena delnice je v letu 2019 zrasla za 17,6 odstotka.
50,2
mio €

ustvarjenega čistega dobička

9,6 %

rast kosmate premije

Rast kosmate premije v zavarovalni dejavnosti in povečanje škodnega dogajanja v zavarovalnem delu posla na Hrvaškem in pri pozavarovanju

V Zavarovalni skupini Sava smo v letu 2019 dosegli visoko, 9,6-odstotno rast kosmate premije. Na visoko rast je v pomembno vplival premoženjski del Zavarovalnice Sava v Sloveniji z 12,2-odstotnim povečanjem kosmate premije, k čemur je 4,5 odstotne točke prispeval dvig kosmatih premij, tako imenovanih FOS-poslov (freedom of services), ki jih slovenska premoženjska zavarovalnica opravlja v sodelovanju z različnimi družbami v državah članicah Evropske unije. Kosmate premije življenjskih zavarovanj v Sloveniji so v letu 2019 ostale na enaki ravni kakor v letu 2018, kar ocenjujem za uspešno, saj smo izpad premij zaradi doživetij, smrti in odkupov v celoti nadomestili s sklenitvijo novih zavarovanj.
Kosmate premije premoženjskih zavarovanj v tujini so se povečale za 20,3 odstotka. K temu je najbolj prispevala vključitev premoženjske zavarovalnice Ergo osiguranje v Zavarovalno skupino Sava, medtem ko so visoko, okrog 10-odstotno rast dosegle tudi premoženjske zavarovalnice v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovu. Rast kosmatih premij življenjskih zavarovanj v tujini je znašala 9,1 odstotka.

Kosmate pozavarovalne premije so se v letu 2019 povečale le za 1 odstotek, kar je posledica načrtnega omejevanja rasti in odklonitev manj dobičkonosnih poslov. Leto 2019 je sicer zaznamovalo tudi okrepljeno škodno dogajanje v pozavarovalnem delu posla, na kar je vplivalo predvsem povečanje katastrofalnih škod, med njimi dva tajfuna na Japonskem, orkan na Bahamih in nekaj obsežnejših požarov.

V zavarovalnem delu posla se je škodno dogajanje skupine okrepilo predvsem na Hrvaškem, kjer sta na slabši škodni količnik vplivala povečano škodno dogajanje pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in kaska ter vključitev hrvaške premoženjske zavarovalnice Ergo osiguranje v skupino.

Izdaja podrejenega dolga, namenjena širitvi skupine in optimizaciji kapitalske sestave

Za pospešitev razvojnih aktivnosti in optimizacijo kapitalske sestave je Sava Re oktobra 2019 izdala 20-letne podrejene obveznice z možnostjo prvega odpoklica po desetih letih od izdaje v višini 75 milijonov EUR. Obveznice so bile uvrščene na organizirani trg Luksemburške borze. Podrejene obveznice se vštevajo v dodatni kapital družbe po ureditvi Solventnost II. Pridobitev ugodne obrestne mere za tovrstni finančni inštrument v višini 3,75 odstotka dokazuje visoko finančno moč in boniteto skupine na mednarodnih finančnih trgih, kaže pa tudi na ugodne razmere za zadolžitev na teh trgih.

V veliko zadovoljstvo nam je tudi, da je Zavarovalna skupina Sava v letu 2019 ponovno dobila potrditev bonitetne ocene »A« s stabilnimi obeti iz obeh bonitetnih agencij, kar daje našemu poslovanju dodatno verodostojnost na mednarodnih pozavarovalnih trgih.

izdaja podrejenega dolga za pospešitev razvojnih aktivnosti

2017–
2019

uresničitev vseh ključnih strateških ciljev

Tudi za naslednje strateško obdobje smo si zastavili smele cilje

Ponosen sem, da smo v strateškem obdobju 2017–2019 dosegli vse ključne strateške cilje. Uresničene so bile načrtovane sinergije pri združitvi štirih zavarovalnic v Zavarovalnico Sava, prav tako pa je krovna blagovna znamka za zavarovalno dejavnost »Zavarovalnica Sava« postala v regiji zelo prepoznavna. V tem obdobju je skupina rasla tako organsko kot s prevzemi. S prevzemi se je širila v zavarovalni, pokojninski, asistenčni in zdravstveni dejavnosti ter pri upravljanju premoženja. Za obdobje 2020–2022 je bila pripravljena nova strategija, ki nadaljuje začrtano smer.
V naslednjem srednjeročnem obdobju se bomo lotili obsežnih projektov digitalne preobrazbe skupine in postavitve stranke v središče. Strankam želimo s tem olajšati sklepanje in upravljanje zavarovanj ter vlaganje škodnih zahtevkov, prav tako pa bo dan poseben poudarek spletni prisotnosti in mobilnim aplikacijam ter prilagoditvi komunikacije in produktov željam strank. Poteka tudi transformacija informacijske tehnologije skupine, s čimer bomo podprli digitalno preobrazbo in prenovili osrednje sisteme, tako pa razvili sodoben in prožen IT-sistem, kar nam bo omogočilo konkurenčno prednost v prihodnosti.

Zavarovalna skupina Sava bo v strateškem obdobju ob učinkoviti organski rasti nadaljevala tudi s prevzemnimi aktivnostmi. Naš razvoj bo še naprej usmerjen v širitev skupine v dejavnostih in na trgih, kjer smo že prisotni, iskali pa bomo tudi priložnosti za rast v zavarovalni dejavnosti v drugih državah Evropske unije. V avgustu lani je bila podpisana pogodba za nakup družbe Diagnostični center Bled, d.o.o., s čimer vstopamo v zasebno zdravstvo, v decembru pa pogodba za nakup druge največje življenjske zavarovalnice v Sloveniji NLB Vita, d.d., s čimer bomo pomembno povečali tržni delež pri življenjskih zavarovanjih.

Trajnostni razvoj oziroma družbeno odgovoren pristop postaja vse pomembnejši vidik pri sprejemanju odločitev v vseh odsekih poslovanja. Ker se zavedamo okoljskih sprememb in njihovih vplivov na naše delovanje, bomo v prihodnje del naložbenega portfelja preudarno usmerili tudi v nepremičninske, infrastrukturne in trajnostno naravnane naložbe. S tem želimo še bolj trajnostno vplivati na družbo in okolja, v katerih delujemo.

Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti delničarjem, strankam, zaposlenim in drugim deležnikom za podporo in zaupanje. Tudi v prihodnje se bomo trudili za izboljševanje kakovosti na vseh ravneh našega poslovanja ob hkratnem zagotavljanju visoke stopnje finančne moči in dobičkonosnosti skupine. Zavedamo se, da lahko le s sodelovanjem vseh deležnikov uresničimo našo vizijo, s katero ustvarjamo k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino.
Marko Jazbec
predsednik uprave Save Re, d.d.

Strateške usmeritve in načrti Zavarovalne skupine Sava

Ključne razvojne usmeritve skupine 2020–2022

DIGITALNA PREOBRAZBA IN POSTAVITEV STRANKE V SREDIŠČE

IT-TRANSFORMACIJA

RAST S PREVZEMI

Predstavitev skupine

Sava Re, ki je v Zavarovalni skupini Sava obvladujoča družba, se ukvarja z dejavnostjo pozavarovanja. Zavarovalniški del skupine sestavlja še sedem zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in državah Adria regije: kompozitna zavarovalnica Zavarovalnica Sava, premoženjske zavarovalnice Sava neživotno osiguranje (SRB), Sava osiguruvanje (MKD), Illyria in Sava osiguranje (MNE) ter življenjski zavarovalnici Sava životno osiguranje (SRB) in Illyria Life. Poleg naštetih (po)zavarovalnic sestavlja skupino še sedem nezavarovalnih družb.

Izberi državo

SAVA RE
Slovenija
Zavarovalnica Sava
Slovenija, Hrvaška
Sava pokojninska
Slovenija
SAVA INFOND
Slovenija
TBS Team 24
Slovenija
ZTSR
Slovenija
Zavarovalnica Sava
Slovenija, Hrvaška
Sava životno osiguranje
Srbija
Sava neživotno osiguranje
Srbija
Sava osiguranje
Črna gora
Sava osiguruvanje
Severna Makedonija
Sava penzisko društvo
Severna Makedonija
Illyria
Kosovo
Illyria Life
Kosovo
Illyria Hospital
Kosovo

Predstavitev skupine

Sava Re, ki je v Zavarovalni skupini Sava obvladujoča družba, se ukvarja z dejavnostjo pozavarovanja. Zavarovalniški del skupine sestavlja še sedem zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in državah Adria regije: kompozitna zavarovalnica Zavarovalnica Sava, premoženjske zavarovalnice Sava neživotno osiguranje (SRB), Sava osiguruvanje (MKD), Illyria in Sava osiguranje (MNE) ter življenjski zavarovalnici Sava životno osiguranje (SRB) in Illyria Life. Poleg naštetih (po)zavarovalnic sestavlja skupino še sedem nezavarovalnih družb.

Izberi državo

SAVA RE
Slovenija
Zavarovalnica Sava
Slovenija
Sava pokojninska
Slovenija
TBS Team 24
Slovenija
ZTSR
Slovenija
Zavarovalnica Sava
Slovenija, Hrvaška
Sava životno osiguranje
Srbija
Sava neživotno osiguranje
Srbija
Sava osiguranje
Črna gora
Sava osiguruvanje
Severna Makedonija
Sava penzisko društvo
Severna Makedonija
Illyria
Kosovo
Illyria Life
Kosovo
Illyria Hospital
Kosovo

Poslovanje Zavarovalne skupine Sava v letu 2019

Povzetek pomembnejših postavk poslovanja

9,9 %
večji poslovni prihodki
16,7 %
večji poslovni izid po obdavčitvi
17,6 %
večja tržna cena delnice
75
mio €
izdaja podrejenega dolga
+17,6 %

tržna cena delnice

Delničarji in trgovanje z delnico

Donosnost delnice Sava Re je bila višja od slovenskega delniškega indeksa SBITOP. Delnica Sava Re je v letu 2019 zrasla za 17,6 % – ob upoštevanju dividende je donosnost znašala 24,3 %.

V drugem četrtletju je bila izplačana dividenda družbe v višini 0,95 EUR po delnici. Celoletni promet z delnico na Ljubljanski borzi je znašal 10,6 milijona EUR (2018: 9,8 milijona EUR). Povprečni dnevni promet z delnico je v 2019 znašal 43.417 EUR (2018: 40.167 EUR).

Bonitetna ocena

Sava Re ima dve bonitetni oceni, ki ju podeljujeta bonitetni hiši Standard & Poor's in A.M. Best.

Bonitetna agencija Standard & Poor’s je po rednem letnem pregledu julija 2019 Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdila bonitetno oceno finančne moči A (odlično), pri čemer ima bonitetna ocena stabilno srednjeročno napoved.

Bonitetna agencija AM Best je po rednem letnem pregledu oktobra 2019 Savi Re potrdila bonitetno oceno finančne moči A (odlično), pri čemer ima bonitetna ocena stabilno srednjeročno napoved.

Bonitetni oceni

»A«

s stabilno srednjeročno napovedjo

Bonitetni oceni finančne moči Save Re

Agencija
Ocena*
Srednjeročna napoved
Zadnji pregled
Standard& Poor's
A
stabilna
julij 2019: potrjena obstoječa ocena
A.M. Best
A
stabilna
oktober 2019: potrjena obstoječa ocena
* Bonitetna agencija Standard & Poor's uporablja to lestvico za ocenjevanje finančne moči: AAA (izredno močna), AA (zelo močna), A (močna), BBB (dobra), BB (mejna), B (šibka), CCC (zelo šibka), CC (izredno šibka), r (regulativni nadzor), SD (delna plačilna nesposobnost), D (plačilna nesposobnost), NR (not rated). Plus (+) ali minus (–), ki sledi bonitetni oceni od AA do CCC, kaže relativno umestitev znotraj poglavitnih bonitetnih kategorij.
A.M. Best uporablja te kategorije za bonitetno oceno finančne moči: A++, A+ (odlična), A, A– (zelo dobra), B++, B+ (dobra), B, B– (zadovoljiva), C++, C+ (mejna), C, C– (šibka), D (slaba), E (pod regulativnim nadzorom), F (v likvidaciji), S (suspendirana).

Upravljanje tveganj

Vodstvo Zavarovalne skupine Sava se zaveda, da je upravljanje tveganj ključno za doseganje poslovnih in strateških ciljev ter dolgoročno zagotavljanje solventnosti skupine.

Zato v zadnjih letih stalno nadgrajuje sistem upravljanja tveganj v vseh družbah skupine in na ravni skupine.

Zavarovalna skupina Sava ima vzpostavljeno strategijo prevzemanja tveganj, ki opredeljuje pripravljenost za prevzem tveganj v skupini, in politike, ki pokrivajo celoten okvir upravljanja tveganj, lastne ocene tveganj in solventnosti ter upravljanja posamezne kategorije tveganj.

Računovodsko poročilo

Računovodsko poročilo

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je v Zavarovalni skupini Sava ena od temeljnih usmeritev v poslovni strategiji za obdobje 2017–2019, pa tudi za naslednje strateško obdobje. Trajnostni razvoj oziroma družbeno odgovoren pristop postaja vse pomembnejši vidik pri sprejemanju odločitev v vseh segmentih poslovanja.