Prenesite »Letno poročilo«
(*.pdf 15,1 MB)
EN

Delničarji in trgovanje z delnico

Osnovni podatki delnice POSR

31. 12. 2019
31. 12. 2018
Osnovni kapital (v EUR)
71.856.376
71.856.376
Število delnic
17.219.662
17.219.662
Oznaka delnice
POSR
POSR
Število delničarjev
4.110
4.073
Tip delnice
Navadna (redna)
Trg, na katerem kotirajo delnice
Ljubljanska borza, prva kotacija
Število lastnih delnic
1.721.966
1.721.966
Konsolidirani čisti dobiček na delnico (v EUR)
3,22
2,76
Konsolidirana knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
24,83
21,95
Tržni tečaj na zadnji dan v obdobju (v EUR)
18,00
15,30
Tržna kapitalizacija (v EUR)
309.953.916
263.460.829
1-12/2019
1-12/2018
Povprečni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR)
16,83
16,77
Minimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR)
14,70
14,10
Maksimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR)
18,20
19,00
Promet z delnico v obravnavanem obdobju (v EUR)
10.680.476
9.840.821
Povprečni dnevni promet (v EUR)
43.417
40.167
Seznam desetih največjih delničarjev in seznam imetnikov kvalificiranih deležev po Zakonu o prevzemih na dan 31. 12. 2019*
Delničar
Število delnic
Delež v osnovnem kapitalu (%)
1
SDH, d.d.
3.043.883
17,7 %
2
Zagrebačka banka d.d. – skrbniški račun
2.439.852
14,2 %
3
Republika Slovenija
2.392.436
13,9 %
4
Sava Re
1.721.966
10,0 %
5
European Bank for Reconstruction and Development
1.071.429
6,2 %
6
Raiffeisen Bank Austria d.d. – skrbniški račun
786.130
4,6 %
7
Modra zavarovalnica d.d.
714.285
4,1 %
8
Hrvatska poštanska banka – skrbniški račun
345.000
2,0 %
9
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev
320.346
1,9 %
10
East Capital – East Capital Balkans
272.137
1,6 %
Skupaj
13.107.464
76,1 %
** Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
Sava Re je 2. 6. 2016 od skupine Adris grupa, d. d., Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, Hrvaška (v nadaljevanju Adris grupa) prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža v družbi Sava Re. Adris grupa ima na dan 2. 6. 2016 skupaj s svojimi odvisnimi družbami na skrbniških računih hranjenih 3.278.049 delnic z oznako POSR, kar je 19,04 % delnic v osnovnem kapitalu izdajatelja in 21,15 % vseh delnic z glasovalno pravico družbe Sava Re.
*
Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.

Število delnic POSR v lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 31. 12. 2019

Delničar
Število delnic
Delež v osnovnem kapitalu (%)
Marko Jazbec
5.000
0,029%
Srečko Čebron
2.700
0,016%
Jošt Dolničar
4.363
0,025%
Polona Pirš Zupančič
2.478
0,014%
Skupaj uprava
14.541
0,084%
Andrej Gorazd Kunstek
2.900
0,017%
Skupaj nadzorni svet
2.900
0,017%
Skupaj
17.441
0,10%
Podatki o dividendi*
v EUR
Za leto 2013
Za leto 2014
Za leto 2015
Za leto 2016
Za leto 2017
Za leto 2018
Izplačilo (obračun) dividend
4.386.985
9.065.978
12.398.157
12.398.157
12.398.157
14.722.811
Dividenda/delnico
0,26
0,55
redna: 0,65
izredna: 0,15
0,80
0,80
0,95
Dividendna donosnost
2,0 %
3,8 %
5,8 %
5,0 %
4,8 %
5,6 %
*
V tekočemletu izplačana dividenda iz naslova bilančnega dobička predhodnega leta.

Seznam desetih največjih delničarjev na dan 31. 12. 2018

Delničar
Število delnic
Delež v osnovnem kapitalu (%)
1
SDH, d.d.
3.043.883
17,7%
2
Zagrebačka banka d.d. – skrbniški račun
2.439.852
14,2%
3
Republika Slovenija
1.737.436
10,1%
4
Sava Re
1.721.966
10,0%
5
European Bank for Reconstruction and Development
1.071.429
6,2%
6
Raiffeisen Bank Austria d.d. – skrbniški račun
786.690
4,6%
7
Modra zavarovalnica d.d.
714.285
4,1%
8
Abanka, d.d.
655.000
3,8%
9
Hrvatska poštanska banka - skrbniški račun
337.003
2,0%
10
East Capital – East Capital Balkans
320.346
1,9%
Skupaj
12.827.890
74,5%
* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.
Vlagateljem, delničarjem in analitikom smo na voljo v službi Kabineta uprave in skladnosti poslovanja, in sicer po telefonu in na elektronskem naslovu za odnose z vlagatelji