Prenesite »Letno poročilo«
(*.pdf 15,1 MB)
EN

Izkaz sprememb lastniškega kapitala

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2019

Zavarovalna skupina Sava
v EUR
I.
II.
III. Rezerve iz dobička
IV.
Rezerve,
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Skupaj
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
zakonske in statutarne
za lastne delnice
za katastr. škode
druge
Presežek iz prevrednotenja
nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti
Zadržani čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid obdobja
Lastni deleži
Prevedbeni popravek kapitala
Kapital lastnikov obvladujoče družbe
Kapital neobvladujočih deležev
(15+16)
1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Stanje konec prejšnjega poslovnega leta
71.856.376
43.035.948
11.704.009
24.938.709
11.225.068
135.739.128
11.613.059
836.745
35.140.493
21.843.940
-24.938.709
-3.368.928
339.625.838
549.617
340.175.455
Začetno stanje v obračunskem obdobju
71.856.376
43.035.948
11.704.009
24.938.709
11.225.068
135.739.128
11.613.059
836.745
35.140.493
21.843.940
-24.938.709
-3.368.928
339.625.838
549.617
340.175.455
Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja po obdavčitvi
0
0
0
0
0
0
9.105.553
87.291
0
49.977.170
0
200.510
59.370.524
218.837
59.589.361
a) čisti poslovni izid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.977.170
0
0
49.977.170
217.418
50.194.588
b) drugi vseobsegajoči donos
0
0
0
0
0
0
9.105.553
87.291
0
0
0
200.510
9.393.354
1.419
9.394.773
Transakcije z lastniki - izplačila
0
0
159.202
0
0
18.404.385
0
0
14.855.947
-18.430.451
0
0
-14.722.811
-265.158
-14.987.969
Izplačilo (obračun) dividend
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.722.811
0
0
0
-14.722.811
-265.158
-14.987.969
Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička
0
0
159.202
0
0
18.404.385
0
0
-133.136
-18.430.451
0
0
0
0
0
Premiki v kapitalu
0
0
0
0
0
0
0
0
21.843.940
21.843.940
0
0
0
0
0
Prenos izida
0
0
0
0
0
0
0
0
21.843.940
-21.843.940
0
0
0
0
0
Končno stanje v obračunskem obdobju
71.856.376
43.035.948
11.863.211
24.938.709
11.225.068
154.143.513
20.718.610
924.038
42.128.483
31.546.718
-24.938.709
-3.168.414
384.273.551
503.296
384.776.847
Sava Re
v EUR
I.
II.
III. Rezerve iz dobička
IV.
Rezerve,
V.
VI.
VII.
Skupaj
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
zakonske in statutarne
za lastne delnice
za katastr. škode
druge
Presežek iz prevrednotenja
nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti
Zadržani čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid obdobja
Lastni deleži
(15+16)
1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
17.
Stanje konec prejšnjega poslovnega leta
71.856.376
54.239.757
14.986.525
24.938.709
10.000.000
134.499.629
2.697.381
40.772
8.306.851
20.933.748
-24.938.709
317.561.040
Začetno stanje v obračunskem obdobju
71.856.376
54.239.757
14.986.525
24.938.709
10.000.000
134.499.629
2.697.381
40.772
8.306.851
20.933.748
-24.938.709
317.561.040
Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja po obdavčitvi
0
0
0
0
0
0
2.520.144
-19.396
0
38.581.713
0
41.082.461
a) čisti poslovni izid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.581.713
0
38.581.713
b) drugi vseobsegajoči donos
0
0
0
0
0
0
2.520.144
-19.396
0
0
0
2.500.748
Transakcije z lastniki - izplačila
0
0
0
0
0
18.393.696
0
0
-14.722.811
-18.393.696
0
-14.722.811
Izplačilo (obračun) dividend
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.722.811
0
0
-14.722.811
Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička
0
0
0
0
0
18.393.696
0
0
0
-18.393.696
0
0
Premiki v kapitalu
0
0
0
0
0
0
0
0
20.933.749
-20.933.749
0
0
Prenos izida
0
0
0
0
0
0
0
0
20.933.749
-20.933.749
0
0
Končno stanje v obračunskem obdobju
71.856.376
54.239.757
14.986.525
24.938.709
10.000.000
152.893.325
5.217.524
21.376
14,517,789
20.188.017
-24.938.709
343.920.689
Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za leto 2018

Zavarovalna skupina Sava
v EUR
I.
II.
III. Rezerve iz dobička
IV.
Rezerve,
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Skupaj
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
zakonske in statutarne
za lastne delnice
za katastr. škode
druge
Presežek iz prevrednotenja
nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti
Zadržani čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid obdobja
Lastni deleži
Prevedbeni popravek kapitala
Kapital lastnikov obvladujoče družbe
Kapital neobvladujočih deležev
(15+16)
1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Stanje konec prejšnjega poslovnega leta
71.856.376
43.035.948
11.578.919
24.938.709
11.225.068
114.805.380
18.331.697
667.518
33.093.591
14.557.220
-24.938.709
-3.353.304
315.798.413
318.482
316.116.895
Začetno stanje v obračunskem obdobju
71.856.376
43.035.948
11.578.919
24.938.709
11.225.068
114.805.380
18.331.697
667.518
33.093.591
14.557.220
-24.938.709
-3.353.304
315.798.413
318.482
316.116.895
Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja po obdavčitvi
0
0
0
0
0
0
-6.718.639
169.227
0
42.790.617
0
-15.624
36.225.581
222.862
36.448.443
a) čisti poslovni izid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.790.617
0
0
42.790.617
221.232
43.011.849
b) drugi vseobsegajoči donos
0
0
0
0
0
0
-6.718.639
169.227
0
0
0
-15.624
-6.565.036
1.630
-6.563.406
Transakcije z lastniki - izplačila
0
0
125.090
0
0
20.933.748
0
0
-12,510,318
-20.946.677
0
0
-12.398.157
0
-12.398.157
Izplačilo (obračun) dividend
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.398.157
0
0
0
-12.398.157
0
-12.398.157
Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička
0
0
125.090
0
0
20.933.748
0
0
-112.161
-20.946.677
0
0
0
0
0
Premiki v kapitalu
0
0
0
0
0
0
0
0
14.557.220
-14.557.220
0
0
0
8.273
8.273
Prevzem odvisne družbe
0
0
0
0
0
0
0
0
14.557.220
-14.557.220
0
0
0
0
0
Končno stanje v obračunskem obdobju
71.856.376
43.035.948
11.704.009
24.938.709
11.225.068
135.739.128
11.613.058
836.745
35.140.493
21.843.940
-24.938.709
-3.368.928
339.625.838
549.617
340.175.455
Sava Re
v EUR
I.
II.
III. Rezerve iz dobička
IV.
Rezerve,
V.
VI.
VII.
Skupaj
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
zakonske in statutarne
za lastne delnice
za katastr. škode
druge
Presežek iz prevrednotenja
nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti
Zadržani čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid obdobja
Lastni deleži
(15+16)
1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
17.
Stanje konec prejšnjega poslovnega leta
71.856.376
54.239.757
14.986.525
24.938.709
10.000.000
113.565.881
3.804.764
13.524
6.012.233
16.487.096
-24.938.709
290.966.155
Popravek
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.794.321
0
0
-1.794.321
Začetno stanje v obračunskem obdobju
71.856.376
54.239.757
14.986.525
24.938.709
10.000.000
113.565.881
3.804.764
13.524
4,217,912
16.487.096
-24.938.709
289.171.834
Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja po obdavčitvi
0
0
0
0
0
0
-1.107.383
27.248
0
41.867.497
0
40.787.363
a) čisti poslovni izid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.867.497
0
41.867.497
b) drugi vseobsegajoči donos
0
0
0
0
0
0
-1.107.383
27.248
0
0
0
-1.080.134
Transakcije z lastniki - izplačila
0
0
0
0
0
20.933.748
0
0
-12.398.157
-20.933.748
0
-12.398.157
Izplačilo (obračun) dividend
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.398.157
0
0
-12.398.157
Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička
0
0
0
0
0
20.933.748
0
0
0
-20.933.748
0
0
Premiki v kapitalu
0
0
0
0
0
0
0
0
16.487.096
-16.487.096
0
0
Prenos izida
0
0
0
0
0
0
0
0
16.487.096
-16.487.096
0
0
Končno stanje v obračunskem obdobju
71.856.376
54.239.757
14.986.525
24.938.709
10.000.000
134.499.629
2.697.381
40.772
8.306.851
20.933.749
-24.938.709
317.561.040
Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.