Prenesite »Letno poročilo«
(*.pdf 15,1 MB)
EN

Povzetek pomembnejših postavk poslovanja Zavarovalne skupine Sava

Zavarovalna skupina Sava
v EUR, razen odstotki
2019
2018
Vsi poslovni odseki skupaj
Poslovni prihodki
584.178.117
531.343.205
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
9,9 %
9,7 %
Poslovni izid pred obdavčitvijo
60.744.015
55.260.572
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
9,9 %
38,6 %
Poslovni izid po obdavčitvi
50.194.588
43.011.849
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
16,7 %
38,3 %
Vseobsegajoči donos
59.589.363
36.448.443
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
63,5 %
11,2 %
Donosnost prihodkov*
8,6 %
8,1 %
Čisti stroškovni količnik*
31,3 %
32,8 %
..
Donosnost lastniškega kapitala
13,8 %
13,1 %
Čisti poslovni izid na delnico
3,22
2,76
..
Donosnost naložbenega portfelja*
1,9 %
1,7 %
Vsi poslovni odseki skupaj
31. 12. 2019
31. 12. 2018
Stanje sredstev
1.885.953.003
1.706.023.490
Sprememba glede na 31. 12. predhodnega leta
10,5 %
-0,1 %
..
Stanje kapitala
384.776.847
340.175.455
Sprememba glede na 31. 12. predhodnega leta
13,1 %
7,6 %
..
Stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
1.115.945.868
1.103.231.374
Sprememba glede na 31. 12. predhodnega leta
1,2 %
-2,1 %
..
Knjigovodska vrednost delnice
24,83
21,95
Število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa)
2.723,3
2.416,7
..
Solventnostni količnik po predpisih Solventnost II
-
218,0 %
Pozavarovanje + premoženje
Kosmate premije
508.530.894
457.228.348
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
11,2 %
7,0 %
Čisti merodajni škodni količnik*
61,7 %
57,0 %
Čisti stroškovni količnik
32,3 %
34,2 %
Čisti kombinirani količnik*
93,8 %
92,9 %
Poslovni izid pred obdavčitvijo
40.460.026
40.837.674
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
-0,9 %
42,5 %
Življenje
Kosmate premije
87.668.880
86.852.148
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
0,9 %
-1,3 %
Čisti stroškovni količnik
28,9 %
27,9 %
Poslovni izid pred obdavčitvijo
16.593.299
12.355.948
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
34,4 %
13,8 %
*    Izključen vpliv tečajnih razlik. Pri donosnosti naložbenega portfelja niso vključeni stroški podrejenega dolga.
**  Obrazložitev izračuna količnikov in donosa naložbenega portfelja je razvidna iz slovarja, ki je v prilogi C letnega poročila.