Prenesite »Letno poročilo«
(*.pdf 15,1 MB)
EN

Upravljanje tveganj

Upravljanje tveganj je vključeno v vse faze poslovnega upravljanja in je sestavljeno iz naslednjih ključnih elementov:
strategije prevzemanja tveganj,
procesov upravljanja tveganj znotraj prve in druge obrambne linije ter
procesa ORSE.
Na naslednji sliki so prikazani sestavni deli sistema upravljanja tveganj v skupini.
Strategija prevzemanja tveganj
Procesi upravljanja tveganj
1. obrambna linija
Določanje cen
Proces sklepanja zavarovanj
Meje sklepanja zavarovanj
Naložbena politika in omejitve
Informacije in poročila o upravljanju
2. obrambna linija
Funkcija upravljanja tveganj
Odbor za upravljanje tveganj
Poročila o tveganjih
Register tveganj
Register incidentov
Proces ORSA
2. obrambna linija
Analiza profila tveganj
Lastna ocena tveganj in solvetnostnih potreb
Stalna skladnost poslovanja
Projekcije
Izvedba stresnih testov in analize scenarijev
3. obrambna linija
Notranja revizija
Tveganja, ki jim je izpostavljena Zavarovalna skupina Sava in posamezne družbe v skupini:
Zavarovalna tveganja, ki izvirajo iz (po)zavarovalnih pogodb. Povezana so z nevarnostmi, ki so krite s (po)zavarovalnimi pogodbami in s spremljajočimi postopki.
Tržna tveganja, ki so povezana z nestanovitnostjo cen finančnih naložb in tržnih cen preostalih sredstev ter z udeležbami v odvisnih družbah.
Kreditna tveganja, ki izhajajo iz neizpolnitve obveznosti in spremembe kreditne bonitete izdajateljev vrednostnih papirjev iz naložbenega portfelja (po)zavarovalnic ter pozavarovateljev, posrednikov in drugih poslovnih partnerjev, ki imajo obveznosti do (po)zavarovalnic.
Operativna tveganja, ki so povezana z neprimernimi ali neučinkovitimi notranjimi postopki, ljudmi, računalniškimi sistemi in zunanjimi dogodki.
Likvidnostna tveganja, ki so povezana z izgubo zaradi premalo likvidnih sredstev ob zapadlosti obveznosti ali s povečanimi stroški unovčevanja manj likvidnih sredstev.
Strateška tveganja, povezana z doseganjem strateških načrtov družbe in tveganje zmanjšanja ugleda družbe ter posledice tega tveganja.
Podrobnosti o posameznih tveganjih so navedene v računovodskem poročilu Zavarovalne skupina Sava (poglavje 18.6).