Prenesite »Letno poročilo«
(*.pdf 15,1 MB)
EN

Strateške usmeritve Zavarovalne skupine Sava

Strategija Zavarovalne skupine Sava temelji na naslednjih stebrih

STEBRI POSLOVANJA

CELOVITO UPRAVLJANJE TVEGANJ
ZAVAROVANJE
IN POKOJNINE
Premoženje Slovenija
Življenje Slovenija
Premoženje tujina
Življenje tujina
FOS posli*
Asistenca in druge podporne dejavnosti
Pokojnine
POZAVAROVANJE
Zunaj skupine
Znotraj skupine
DRUGE
DEJAVNOSTI
Prodaja vzajemnih skladov
Zdravstvo
Drugo
UPRAVLJANJE
NALOŽB
Zavarovalniški portfelji
Upravljanje sredstev vzajemnih skladov
Pokojninski portfelji
RAST IN IZRABA KAPITALA
Organska rast
Prevzemi
Dividendna politika
PODPORNE DEJAVNOSTI POSLOVANJA
* FOS (Freedom of Services). Posli, sklenjeni na področju EU na podlagi načela svobode opravljanja storitev.

Ključne usmeritve, opredeljene v strategiji:

Digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče
Zavarovancem želimo olajšati sklepanje zavarovanj, njihovo upravljanje in vlaganje zahtevkov, kar vključuje tudi prilagoditev storitev željam in potrebam strank. Nova generacija digitalnih strank je vajena spletnega nakupovanja po načelu »hitro in preprosto« s čim manj klikov. Temu bomo sledili tudi v Zavarovalni skupini Sava, zato smo si digitalno transformacijo in stranko v središče postavili za osrednjo strateško usmeritev.
IT-transformacija
S prenovo osrednjih sistemov, ki vključuje zamenjave, nadgradnje in uvajanje novih IT-rešitev, bomo razvili sodoben in prožen IT-sistem, kar nam bo omogočilo konkurenčno prednost v prihodnosti.
Rast s prevzemi
Zavarovalna skupina Sava bo v strateškem obdobju ob učinkoviti organski rasti nadaljevala tudi s prevzemnimi aktivnostmi v dejavnostih in na trgih, kjer je že prisotna, iskala pa bo tudi priložnosti za rast v zavarovalni dejavnosti v drugih državah EU.

Dolgoročni, vrednostno opredeljeni cilji v strategiji so:

Dolgoročni cilj je, da v 3-letnem povprečju na ravni skupine dosežemo donosnost kapitala najmanj v višini 11 %. Interno izračunan tehtani povprečni strošek kapitala (WACC) Zavarovalne skupine Sava, ki vključuje tudi podrejen dolg, je 7,6 %, pri čemer znaša strošek lastniškega kapitala 8,5 %.
Stopnja kapitaliziranosti na ravni Zavarovalne skupine Sava bo v obdobju 2020–2022 med 180 in 220 % solventnostnega količnika (med spodnjo mejo optimalne in zgornjo mejo ustrezne višine kapitala).
Premoženjska zavarovanja v Sloveniji bodo dosegala v kombiniran količnik, ki ne presega 94 %, v tujini pa 95 %, razen trga Hrvaške, kjer kombinirani količnik ne bo presegel 100 %. Pozavarovanje (skupaj posel zunaj skupine in posel v skupini) bo v petletnem obdobju poslovalo s kombiniranim količnikom, ki ne bo presegel 93 %.
Pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji bomo dosegali dobičkovnost (razmerje med vrednostjo novo-sklenjenih zavarovanj in sedanjo vrednostjo pričakovanih premij novo-sklenjenih zavarovanj) pri portfelju novo-sklenjenih življenjskih zavarovanj v višini najmanj 9 %, na Hrvaškem najmanj 5 %, na preostalih trgih pa najmanj 7,5 %.
Donos naložbenega portfelja skupine bo v povprečju treh let dosegel najmanj 1,0 %.

Načrti Zavarovalne skupine Sava za poslovno leto 2020

Pomembnejše načrtovane postavke v letu 2020

v mio EUR
2018
2019
Načrt 2020
Indeks/razlika
v o.t.
N2020/19
Zavarovalna skupina Sava
Poslovni prihodki
531,3
584,2
> 610
104,4
Poslovni izid po obdavčitvi
43,0
50,2
> 45
89,7
Donosnost lastniškega kapitala (ROE)
13,1 %
13,8 %
> 11 %
-2,8 o. t.
Donosnost prihodkov (ROR)*
8,1 %
8,6 %
> 7 %
-1,6 o. t.
Čisti stroškovni količnik
32,8 %
31,3 %
33–34 %**
2,8 o. t.
Donosnost naložbenega portfelja*
1,7 %
1,9 %
1,3 %
-0,6 o. t.
(Po)zavarovalni del
Kosmate premije
544,1
596,2
> 620
104,0
Čisti merodajni škodni količnik (poz. + premož.)*
57,0 %
61,7 %
59-60 %
-1,7 o. t.
Čisti kombinirani količnik (poz. + premož.)*
92,9 %
93,8 %
< 94 %
0,2 o. t.
*   Izključen vpliv tečajnih razlik. Pri donosnosti naložbenega portfelja niso vključeni stroški podrejenega dolga.
** Približno 2 o. t. predstavljajo stroški digitalizacije in IT-transformacije.