Prenesite »Letno poročilo«
(*.pdf 15,1 MB)
EN

Izkaz finančnega položaja

v EUR
Zavarovalna skupina Sava
Sava Re
v EUR
31. 12. 2019
31. 12. 2018
31. 12. 2019
Popravljeno stanje
31. 12. 2018
Popravljeno stanje*
1. 1. 2018
SREDSTVA
1.885.953.003
1.706.023.490
735.585.561
604.612.961
579.168.086
Neopredmetena dolgoročna sredstva
61.060.069
37.121.118
1.294.110
892.724
807.011
Opredmetena osnovna sredstva
47.615.710
42.893.432
2.507.611
2.654.540
2.485.645
Pravica do uporabe sredstev
9.974.252
0
115.400
0
0
Odložene terjatve za davek
2.044.124
2.026.472
1.141.098
1.943.597
1.315.053
Naložbene nepremičnine
16.695.132
20.643.019
8.142.714
8.285.733
8.230.878
Finančne naložbe v pridružene družbe
581.104
462.974
238.177.654
218.424.765
191.615.257
Finančne naložbe:
1.064.874.239
1.008.097.470
296.096.594
244.291.434
250.781.685
- posojila in depoziti
53.363.639
33.542.347
32.047.969
10.107.498
12.840.885
- v posesti do zapadlosti
41.586.644
77.122.037
2.075.784
2.075.425
2.075.111
- v posesti do zapadlosti
943.663.578
885.017.410
255.270.080
228.151.616
235.456.116
- vrednotene po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida
26.260.378
12.415.676
6.702.761
3.956.895
409.573
Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
213.159.889
204.818.504
0
0
0
Znesek ZTR, prenesen pozavarovateljem
38.620.539
27.292.750
31.159.308
21.437.221
20.073.571
Sredstva iz finančnih pogodb
151.197.102
135.586.965
0
0
0
Terjatve
159.413.917
140.550.011
97.024.000
87.830.299
88.602.395
Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov
139.954.356
126.533.761
89.537.760
82.518.635
85.167.822
Terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja
6.734.564
5.835.798
4.214.830
4.842.279
3.202.926
Terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja
3.002.507
169.727
2.802.044
0
0
Druge terjatve
9.722.490
8.010.725
469.366
469.385
231.647
Razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj
23.500.521
19.759.234
6.554.598
7.821.932
7.778.499
Druga sredstva
2.841.516
2.064.220
441.253
379.264
799.634
Denar in denarni ustrezniki
93.804.031
64.657.431
52.931.222
10.651.452
6.678.458
Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo
570.858
49.890
0
0
0
OBVEZNOSTI
1.885.953.003
1.706.023.490
735.585.561
604.612.961
579.168.086
Kapital
384.776.847
340.175.455
343.920.689
317.561.040
289.171.834
Osnovni kapital
71.856.376
71.856.376
71.856.376
71.856.376
71.856.376
Kapitalske rezerve
43.035.948
43.035.948
54.239.757
54.239.757
54.239.757
Rezerve iz dobička
202.170.501
183.606.914
202.818.558
184.424.862
163.491.114
Lastne delnice
-24.938.709
-24.938.709
-24.938.709
-24.938.709
-24.938.709
Presežek iz prevrednotenja
20.718.610
11.613.059
5.217.524
2.697.381
3.804.764
Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti
924.038
836.745
21.376
40.772
13.524
Zadržani čisti poslovni izid
42.128.483
35.140.493
14.517.789
8.306.851
4.217.912
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
31.546.718
21.843.940
20.188.017
20.933.749
16.487.096
Prevedbeni popravek kapitala
-3.168.414
-3.368.928
0
0
0
Kapital lastnikov obvladujoče družbe
384.273.551
339.625.838
343.920.689
317.561.040
289.171.834
Kapital neobvladujočih deležev
503.296
549.617
0
0
0
Podrejene obveznosti
74.822.710
0
74.822.710
0
0
Zavarovalno-tehnične rezervacije
933.952.709
920.491.487
261.338.591
234.173.078
232.639.163
Prenosne premije
207.895.397
184.101.835
54.588.057
47.147.505
47.602.457
Zavarovalno-tehnične rezervacije za življenjska zavarovanja
211.877.103
254.849.366
0
0
0
Škodne rezervacije
502.914.277
470.057.561
205.064.638
185.988.628
184.269.492
Druge zavarovalno-tehnične rezervacije
11.265.932
11.482.725
1.685.896
1.036.945
767.214
Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
220.613.698
210.032.637
0
0
0
Druge rezervacije
8.705.469
7.730.247
466.901
376.521
351.250
Odložene obveznosti za davek
5.294.664
3.605.462
76.227
76.227
76.227
Obveznosti iz finančnih pogodb
151.040.643
135.441.508
0
0
0
Druge finančne obveznosti
355.908
243.095
87.504
87.504
91.182
Obveznosti iz poslovanja
61.290.549
54.736.601
51.086.602
49.185.680
54.404.921
Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
50.356.998
44.278.514
44.373.937
44.039.129
51.160.114
Obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja
9.300.437
6.176.032
6.712.665
3.149.394
3.090.008
Obveznosti za odmerjeni davek
1.633.114
4.282.055
0
1.997.157
154.799
Obveznosti iz najemov
10.448.915
0
115.491
0
0
Ostale obveznosti
34.650.891
33.566.998
3.670.845
3.152.911
2.433.509
Konsolidiran izkaz finančnega položaja za leto 2018 se je spremenil pri postavkah Odložene terjatve za davek in Odložene obveznosti za davek zaradi delne odprave netiranja odloženih davkov, ki se nesmejo netirati.

* Popravek napake je razkrit v poglavju 17.11.

Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.