Prenesite »Letno poročilo«
(*.pdf 15,1 MB)
EN

Trajnostni razvoj

Zavarovalna skupina Sava je trajnostni razvoj v strateškem načrtu za obdobje 2017–2019 vključila med glavne usmeritve in se zavezala, da ga bo v tem obdobju vpeljala v procese poslovanja.

Trajnostno poročilo Zavarovalne skupine Sava za leto 2019 v skladu z GRI-standardi obravnava tri vidike: ekonomski, družbeni in okoljski vidik.
Ekonomski
vidik
Okoljski
vidik
Družbeni
vidik
Bistvene vsebine trajnostnega poročanja Zavarovalne skupine Sava*
Ekonomskividik (GRI 200)
Ekonomska uspešnost
Prisotnost na trgu
Posredni ekonomski vplivi
Nabavna praksa
Preprečevanje korupcije
Družbeni vidik (GRI 400)
Zaposlovanje in sestava zaposlenih
Usposabljanje in razvoj zaposlenih
Vodenje in motiviranje zaposlenih
Varnost in zdravje pri delu
Odnosi z strankami/odgovornost do potrošnikov
Odnosi z dobavitelji
Lokalna skupnost
Trženje in označevanje
Okoljski vidik (GRI 300)
Politika odlaganja odpadkov
Energija
Ocenjevanje dobaviteljev
Emisije
*
GRI 102-47
Trajnostnemu razvoju se daje velik pomen tudi v naslednjem strateškem obdobju 2020–2022, zato je bila v sodelovanju z vsemi odvisnimi družbami v skupini pripravljena in sprejeta Strategija trajnostnega razvoja.

Ključne usmeritve in cilji na področju trajnostnega razvoja

Zavarovalna skupina Sava je v poročilu za 2018 predstavila cilje na področju trajnostnega razvoja, ki smo jih večinoma tudi uresničili:
Sprejeta je strategija trajnostnega razvoja; v njeno oblikovanje so bile vključene vse družbe v skupini.
Vzpostavili smo mrežo skrbnikov trajnostnega razvoja in aktivno vključili vse družbe v dejavnosti.
Speljali smo veliko preventivnih akcij, na področju sponzorstva in donacij smo se dejavno vključevali projekte v okolju.
Zaposlene smo s številnimi ugodnostmi in ukrepi spodbujali k zdravemu življenju in zdravstveni preventivi.
V procese smo začeli vpeljevati ESG-merila, najintenzivneje na področju naložbene politike, vpeljujejo se tudi v prevzemanje tveganj ter v razvoj zavarovalnih produktov in storitev.
Izvedli smo prvo merjenje emisij toplogrednih plinov in pripravljamo meritve za vse družbe v skupini.
Izvedli smo naložbe v povečanje energijske učinkovitosti.

Cilji za leto 2020

V poslovnem letu 2020 se bo začela uresničevati sprejeta strategija trajnostnega razvoja. Na podlagi globalnih ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih postavili v Združeni narodi, smo se v Zavarovalni skupini Sava odločili, da bodo v naslednjem strateškem obdobju naloge na področju trajnostnega razvoja povezane z zdravjem in dobrim počutjem.

Sicer pa bodo glavne naloge na področju trajnostnega razvoja:
vključevanje deležnikov v prepoznavanje pomembnih vsebin in s tem tudi ciljev trajnostnega razvoja, kjer bodo vključeni deležniki celotne skupine;
vključevanje deležnikov v prepoznavanje pomembnih vsebin in s tem tudi ciljev trajnostnega razvoja, kjer bodo vključeni deležniki celotne skupine;
vzpostavljanje sistematičnega merjenja uresničitve zastavljenih ciljev z izdelavo kataloga ključnih kazalnikov uspešnosti za leto 2020 na ekonomskem, družbenem in okoljskem področju;
dogovoriti in uskladiti korporativne akcije z vsemi odvisnimi družbami, ki bodo usmerjene v spodbujanje zdravega in kakovostnega življenja.

Strategija trajnostnega razvoja za obdobje 2020–2022

Izhodišča za postavljanje ciljev in uresničevanje strategije trajnostnega razvoja skupine temeljijo na zastavljenih vrednotah, poslanstvu in viziji skupine. Zavarovalna skupina Sava si bo v strateškem obdobju prizadevala, da bomo v očeh deležnikov prepoznani kot:
družbeno odgovorne zavarovalnice in pozavarovalnica ter družbeno odgovoren in verodostojen partner,
družbeno odgovoren upravljavec premoženja in kapitala,
odgovoren in privlačen delodajalec,
družbeno odgovorna organizacija do širše skupnosti.
To bomo uresničevali s ponudbo preglednih in razumljivih produktov, z dobro razvejeno in usposobljeno prodajno mrežo ter transparentnimi in učinkovitimi procesi (digitalizacijo poslovanja). S tem bomo vplivali na izboljšanje zadovoljstva svojih strank, pa tudi na zadovoljstvo, inovativnost in motiviranost zaposlenih.