Prenesite »Letno poročilo«
(*.pdf 15,1 MB)
EN

Izkaz vseobsegajočega donosa

v EUR
Razkritja
Zavarovalna skupina Sava
Sava Re
v EUR
1-12/2019
1-12/2018
1-12/2019
1-12/2018
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PO OBDAVČITVI
50.194.588
43.011.849
38.581.713
41.867.497
DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI
9.394.773
-6.563.406
2.500.748
-1.080.135
a) Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid
87.291
169.227
-19.396
27.248
Druge postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid
100.688
190.794
-19.396
29.779
Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid
-13.397
-21.567
0
-2.531
b) Postavke, ki bodo v kasnejših lahko prerazvrščene v poslovni izid
9.307.482
-6.732.633
2.520.144
-1.107.382
Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo
10.875.034
-8.419.063
3.111.290
-1.367.140
Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja
11.354.363
-7.841.176
3.253.554
-1.165.440
Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid
-479.329
-577.887
-142.264
-201.700
Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid
-1.769.074
1.703.734
-591.146
259.758
Čisti dobički/izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini
201.522
-17.304
0
0
VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PO OBDAVČITVI
59.589.361
36.448.443
41.082.461
40.787.362
Delež lastnikov obvladujoče družbe
59.370.524
36.225.581
-
-
Delež neobvladujočih deležev
218.837
222.862
-
-
Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.