Prenesite »Letno poročilo«
(*.pdf 15,1 MB)
EN

Izkaz denarnih tokov

v EUR
Razkritja
Zavarovalna skupina Sava
Sava Re
v EUR
1-12/2019
1-12/2018
1-12/2019
1-12/2018
A.
Denarni tokovi pri poslovanju
a)
Postavke izkaza poslovnega izida
26.517.146
53.962.293
-2.903.317
11.767.434
Čisti poslovni izid
50.194.588
43.011.849
38.581.713
41.867.497
Prilagoditve za:
2.
Realizirani dobički/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev
-179.575
-13.652
16.100
13.652
3.
Dobički/izgube odvisne družbe - kapitalska metoda
54.721
56.224
0
0
5.
Ostali finančni odhodki/prihodki
-43.168.016
-10.914.889
-41.273.154
-33.803.754
6.
Amortizacija
7.984.822
5.254.010
713.664
481.036
7.
Odhodek za davek
10.549.428
12.248.723
645.328
3.154.368
8.
Neto tečajne razlike
1.081.178
4.320.028
-1.586.968
54.636
b)
Spremembe čistih obratnih sredstev (terjatve za zavarovanja, druge terjatve, druga sredstva ter odloženihterjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk izkaza finančnega položaja
-57.570.976
-53.631.574
8.943.303
-6.148.051
1.
Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovanj
-13.420.595
-2.209.214
-7.019.125
2.649.187
2.
Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj
-898.766
361.919
627.449
-1.639.353
3.
Začetne manj končne druge terjatve iz (po) zavarovalnih poslov
351.279
-532.222
0
0
4.
Začetne manj končne druge terjatve in sredstva
-6.564.775
426.920
-794.182
-489.345
5.
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
0
0
0
0
6.
Začetne manj končne zaloge
-34.504
-5.395
0
0
7.
Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj
6.078.484
-10.432.775
334.808
-7.120.985
8.
Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj
3.124.405
1.015.849
3.563.271
59.386
9.
Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi
4.843.248
-524.718
314.179
882.308
10.
Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)
-2.070.153
-28.448.079
-297.494
1.018.029
11.
Spremembe v zavarovalno tehničnih rezervacijah
-37.060.778
-5.147.464
17.443.424
170.265
- sprememba v prenosnih premijah
14.339.515
14.686.986
2.721.310
-511.755
- sprememba škodnih rezervacij
-17.718.592
9.335.814
14.073.163
412.289
- sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij
-270.982
2.424.119
648.951
269.731
- sprememba matematičnih rezervacij
-46.235.901
-15.631.703
0
0
- sprememba matematičih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
12.825.182
-15.962.680
0
0
12.
Izdatki za plačilo davka
-11.918.821
-8.136.395
-5.229.028
-1.677.544
c)
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)
-31.053.830
330.719
6.039.986
5.619.383
B.
Denarni tokovi pri naložbenju
a)
Prejemki pri naložbenju
472.776.934
806.087.833
154.665.296
138.973.252
1.
Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje
14.016.424
16.459.186
3.463.383
3.589.693
2.
Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih
1.623.033
1.378.367
41,835,889
34.234.600
4.
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
363.166
4.156.317
58.347
12.319
5.
Prejemki od odtujitve finančnih naložb
456.634.120
784.093.963
109.307.678
101.136.640
5.2.
Drugi prejemki od otujitve finančnih naložb
456.634.120
784.093.963
109.307.678
101.136.640
b)
Izdatki pri naložbenju
-472.210.012
-768.717.071
-177.470.764
-128.221.484
1.
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
-3.233.676
-1.547.018
-691.749
-326.455
2.
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
-7.852.849
-2.761.542
-151.295
-396.476
3.
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
-461.123.487
-764.408.511
-176.627.720
-127.498.554
3.1.
Izdatki za pridobitev odvisnih družb ali drugih družb
-31.537.763
-31.689.486
-28.815.090
-30.830.047
3.2.
Drugi izdatki za pridobitev finančnih naložb
-429.585.724
-732.719.025
-147.812.631
-96.668.507
c)
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)
566.922
37.370.762
-22.805.468
10.751.768
C.
Denarni tokovi pri financiranju
a)
Prejemki pri financiranju
74.327.980
0
74.327.980
0
2.
Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil
74.327.980
0
74.327.980
0
b)
Izdatki pri financiranju
-17.401.201
-12.426.602
-15.282.728
-12.398.157
1.
Izdatki za dane obresti
-682.017
-28.445
-495.157
0
3.
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
-1.731.215
0
-64.760
0
5.
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
-14.987.969
-12.398.157
-14.722.811
-12.398.157
c)
Prebitek prejemkov/izdatkov pri financiranju (a + b)
56.926.779
-12.426.602
59.045.252
-12.398.157
Č.
Končnostanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
93.804.031
64.657.431
52.931.222
10.651.452
x)
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
26.439.871
25.274.879
42.279.770
3.972.994
y)
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
64.657.431
37.956.119
10.651.452
6.678.458
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov -prevzem
2.706.729
1.426.433
0
0
Računovodske usmeritve in druga razkritja, predstavljena v poglavjih od 17.4 do 17.10, so sestavni del teh računovodskih izkazov.