EN
EN

Življenje povezujemo
z nevidnimi nitmi
varnosti

Letno poročilo
skupine Sava Re in
Save Re, d.d.
za leto 2018
Pismo predsednika uprave1
Pismo predsednika uprave1
Za nami je izjemno uspešno leto
V veliko zadovoljstvo mi je zapisati, da je skupina Sava Re v letu 2018 ustvarila rekorden dobiček v višini 43 milijonov evrov, kar je 38,3 odstotka več od ustvarjenega lani in skoraj 10 odstotkov več od načrtovanega. Donosnost lastniškega kapitala je v letu 2018 dosegla kar 13,1 odstotka. To kaže na izjemno uspešnost poslovanja celotne skupine, saj se je dobičkonosnost izboljšala v prav vseh segmentih.
Poslovni prihodki skupine so se v letu 2018 povečali za 9,8 odstotka, na kar je poleg rasti kosmate premije obstoječih družb vplivalo tudi poslovanje novih družb v skupini, ki so se vključile vanjo v letu 2018. V prvem četrtletju leta so bili uspešno zaključeni kar trije prevzemi družb, in sicer pokojninske družbe NLB Nov penziski fond iz Severne Makedonije, ki je bila preimenovana v Sava penzisko društvo, zavarovalnice Energoprojekt Garant iz Srbije, ki je bila konec leta pripojena k srbski premoženjski zavarovalnici Sava neživotno osiguranje (SRB), in asistenčne družbe TBS Team 24 iz Slovenije. Uspešna umestitev teh družb je že prispevala tudi k boljši dobičkonosnosti. Širitev skupine v okviru zavarovalništva in na dopolnilne dejavnosti se je pokazala kot ustrezna, saj s tem večamo ponudbo in izboljšujemo kakovost naših storitev, tako pa spreminjamo skupino v celovitega ponudnika storitev in produktov našim strankam v vseh življenjskih obdobjih.
Rekordni čisti dobiček

43 mio EUR

Rast kosmate premije in izboljšanje dobičkonosnosti poslovanja
V skupini Sava Re smo v letu 2018 dosegli 5,6-odstotno rast kosmate premije. Na to je v največ vplivala 10,9-odstotna rast kosmate premije premoženjskega dela Zavarovalnice Sava v Sloveniji, kar je med drugim posledica uspešne združitve Zavarovalnice Maribor in Zavarovalnice Tilia v enovito zavarovalnico pod enotno in vseslovensko prepoznavno blagovno znamko. Na večjo dobičkonosnost poslovanja Zavarovalnice Sava v Sloveniji so vplivale tudi uresničene sinergije združenih zavarovalnic.

Kosmate premije življenjskih zavarovanj v Sloveniji so se v primerjavi z letom 2017 zmanjšale za 2,9 odstotka. Razlog tega upada v Zavarovalnici Sava je predvsem v velikem obsegu doživetij, pri čemer je bil del teh uspešno nadomeščen s sklenitvijo novih zavarovanj.

V letu 2018 smo še posebno zadovoljni, da smo izboljšali dobičkonosnost poslovanja pri družbah v tujini in dosegli visoko rast zbranih premij. Pri premoženjskih zavarovanjih v družbah v tujini je bila dosežena 12,5-odstotna rast kosmate premije, pri življenjskih zavarovanjih v družbah v tujini pa 17,8-odstotna. Opažamo, da trgi zunaj Slovenije, na katerih poslujemo, v zadnjih letih rastejo hitreje kakor razviti trgi, kar skupini Sava Re omogoča ugodno prihodkovno rast.

Kosmate premije pozavarovalnega odseka so bile v letu 2018 nižje za 7,2 odstotka, in sicer zaradi načrtnega omejevanja rasti in odklonitev manj dobičkonosnih poslov. Strategija razpršenega pozavarovalnega portfelja s tekočim omejevanjem rasti nedobičkonosnih pozavarovalnih pogodb se je tudi v letu 2018 potrdila za ustrezno, saj je tudi ta segment izkazal lepo rast dobička.

Leto 2018 je bilo za zavarovalne in za pozavarovalne posle razmeroma ugodno z vidika večjih škod, kar je pomembno vplivalo na izboljšanje merodajnega škodnega in kombiniranega količnika ter posledično na poslovno uspešnost skupine.
Krepimo zadovoljstvo naših strank in lojalnost blagovni znamki
Leto 2018 je bilo v Sloveniji in na tujih zavarovalnih trgih namenjeno krepitvi blagovnih znamk pod okriljem Save Re. Skladno s strateško usmeritvijo postavitve stranke v središče smo s projekti posodobitve in digitalizacije poslovanja v Zavarovalnici Sava v Sloveniji izboljšali proces prijave škode, pospešili in izboljšali proces odprave škode ter izboljšali in okrepili komunikacijo s strankami po sodobnih medijih, s čimer se želimo s storitvijo in produkti približati tudi mlajšim generacijam.

V letu 2018 je Sava Re skladno s sprejeto strategijo prevzela družbo TBS Team 24, s čimer je vstopila na trg asistenčnih storitev, ki družbam skupine omogoča izkoriščanje sinergij pri organizaciji asistence v povezavi z avtomobilskimi, zdravstvenimi in domskimi zavarovanji. Zavarovalnica Sava je zavarovancem tako lahko ponudila lastna asistenčna zavarovanja, kar je olajšalo pot do iskanja potrditev izvedbe storitev in dvignilo zadovoljstvo med zavarovanci, saj so se odzivni roki skrajšali, storitev pa smo na vseh področjih izboljšali. Za leto 2019 je načrtovana širitev lastnih asistenčnih storitev tudi na tuje trge, kjer je skupina prisotna z zavarovalniško dejavnostjo.

Pokojninska zavarovanja v Severni Makedoniji prav tako pomembno dopolnjujejo ponudbo za naše stranke na tem trgu. Zaradi števila zavarovancev, ki so vključeni v drugi in tretji steber severnomakedonskega pokojninskega sistema, se pomembno povečuje tudi ugled blagovne znamke.
Izboljšanje bonitetnih ocen potrjuje visoko kapitalsko moč skupine
Zelo smo ponosni tudi na izboljšanje obeh bonitetnih ocen v letu 2018. Agenciji Standard & Poor's in A. M. Best sta po rednem letnem pregledu Savi Re v letu 2018 izboljšali bonitetno oceno finančne moči na »A«, kar je odsev visoke kapitalske moči v daljšem obdobju, izboljšanja tržnega položaja in dobičkovnosti skupine, in sicer zaradi organske rasti in rasti s prevzemi. Bonitetna agencija Standard & Poor's je ugodno ocenila tudi zaključene prevzeme družb na trgih, na katerih je skupina že bila prisotna, s čimer se je izboljšal tržni položaj.

Prvi odzivi s trga na izboljšanje bonitetne ocene so potrdili naše predvidevanje, da bomo z boljšo bonitetno oceno lažje izpolnjevali strategijo selektivne oziroma dobičkonosne rasti na mednarodnih pozavarovalnih trgih.
Stremimo k neprestanemu napredku in inovacijam
Poslovanje v letu 2018 je bilo izjemno uspešno, za leto 2019 pa smo si zastavili še smelejše cilje – rast prihodkov in dobička iz poslovanja ob hkratnem zagotavljanju visoke stopnje finančne moči skupine.

Dejavnosti skupine, ki podpirajo strategijo postavitve stranke v središče, so intenzivne, zavedamo pa se, da je doseganje visokih pričakovanj naših strank stalna naloga. Tudi v prihodnje bo ta vidik poslovanja ključen za naš uspeh.

Naše razvojno prizadevanje bo usmerjeno tudi v nadaljevanje širitve skupine. Konec leta 2018 smo tako podpisali pogodbo o nakupu večinskega deleža v družbi za upravljanje KBM Infond, s čimer bomo zaokrožili ponudbo finančnih storitev skupine znotraj naše strategije na slovenskem trgu.

Trajnostni vidik poslovanja je prav tako čedalje opaznejši v vseh segmentih našega delovanja. Naložbene priložnosti bomo še naprej iskali tudi v okoljskih in trajnostno naravnanih projektih, saj se zavedamo okoljskih sprememb in njihovih vplivov na naše poslovanje. S tem želimo še bolj trajnostno vplivati na družbo in okolja, v katerih delujemo.

Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem našim deležnikom za podporo in zaupanje. Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bomo to zaupanje znali upravičiti z izboljševanjem kakovosti in uspešnosti na vseh ravneh našega poslovanja.
Marko Jazbec
predsednik uprave Save Re, d.d.
1: GRI 102-14

Strateške usmeritve skupine Sava Re

Ključne usmeritve, opredeljene v strategiji:
digitalizacija in tehnološka modernizacija poslovanja s ciljem postavitve stranke v središče;
rast z akvizicijami;
iskanje priložnosti v okoljskih/trajnostnih naložbenih projektih;
zapiranje vrzeli med notranjo in tržno vrednostjo delnice.
Dolgoročni, vrednostno opredeljeni cilji v strategiji so:
Dolgoročni cilj je, da v 3-letnem povprečju na ravni skupine dosežemo donosnost kapitala najmanj v višini stroška kapitala. Interno izračunani strošek lastniškega kapitala skupine Sava Re glede na njeno sestavo znaša 10,4 % (+/– 0,5 odstotne točke).
Premoženjska zavarovanja v skupini bodo dosegala v povprečju treh let kombinirani količnik, ki ne presega 95 %, pozavarovanje24 pa kombinirani količnik, ki ne presega 93 %.
Stopnja kapitaliziranosti na ravni skupine Sava Re bo v obdobju 2017–2019 med 170 % in 230 % solventnostnega količnika (med spodnjo mejo optimalne in zgornjo mejo ustrezne višine kapitala).
Pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji bomo dosegali dobičkovnost na portfelju novosklenjenih življenjskih zavarovanj v višini najmanj 5 %, zunaj Slovenije pa najmanj 2,5 % (razmerje med vrednostjo novosklenjenih zavarovanj in sedanjo vrednostjo pričakovanih premij novosklenjenih zavarovanj).
24: Pri izračunu kombiniranega količnika iz načrtovanih izkazov za Savo Re je treba izločiti del stroškov, ki se nanašajo na upravljanje skupine in niso povezani s pozavarovalno dejavnostjo.
Pomembnejše načrtovane postavke v letu 2019
(v mio €)
2017
2018
Načrt 2019
Indeks/razlika v o.t. N2019/18
Skupina Sava Re
Vsi prihodki, razen iz naložbenja
492,4
540,5
> 535
99,0
Poslovni izid po obdavčitvi
31,1
43,0
vsaj 43,0
100,0
Donosnost lastniškega kapitala (ROE)
10,1%
13,1%
> 12%
-1,1 o.t.
Donosnost naložb brez vpliva tečajnih razlik
2,0%
1,7%
1,7%
0,0 o.t.
Po/zavarovalni del
Kosmate premije
517,2
546,3
> 555
101,6
Čisti prihodki od premij
470,9
504,7
> 515
102,0
Čisti stroškovni količnik (poz. + prem. + življ.)
32,6%
33,1%
32,4-33,0%
-0,1 o.t.
Čisti merodajni škodni količnik brez vpliva tečajnih razlik (poz. + premož.)
60,5%
57,0%
59,2-59,7%
2,7 o.t.
Čisti kombinirani količnik brez vpliva tečajnih razlik (poz. + premož.)
95,6%
92,9%
93,6-94,1%
1,2 o.t.
Prisotnost skupine4
Sava Re, ki je v skupini Sava Re obvladujoča družba, se ukvarja z dejavnostjo pozavarovanja. Zavarovalniški del skupine sestavlja še sedem zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in državah Adria regije: kompozitna zavarovalnica Zavarovalnica Sava, premoženjske zavarovalnice Sava neživotno osiguranje (SRB), Sava osiguruvanje (MKD), Illyria in Sava osiguranje (MNE) ter življenjski zavarovalnici Sava životno osiguranje (SRB) in Illyria Life. Poleg naštetih (po)zavarovalnic sestavlja skupino še sedem nezavarovalnih družb.
Uspešen zaključek kar

treh prevzemov

Sestava skupine Sava Re na dan 31. 12. 2018

Sava Re

Sedež:
Dunajska 56, 1001 Ljubljana, Slovenija
Vrsta dejavnosti:
pozavarovalnica
Tržni delež:
53,6%

Zavarovalnica Sava

Sedež:
Cankarjeva 3, 2507 Maribor, Slovenija
Vrsta dejavnosti:
kompozitna zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež:
Slovenija: 16,0 %
Hrvaška: 1,2 %

Sava pokojninska

Sedež:
Ulica Vita Kraigherja 5, 2103 Maribor, Slovenija
Vrsta dejavnosti:
pokojninska družba
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %

TBS Team 24

Sedež:
Ljubljanska ulica 42, 2000 Maribor, Slovenija
Vrsta dejavnosti:
organizacija asistenčnih storitev in komunikacija s strankami
Lastništvo:
Sava Re: 75,0 %

ZTSR

Sedež:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
Vrsta dejavnosti:
raziskovanje trga in javnega mnenja
Lastništvo:
Sava Re: 50,0 %

Sava Terra

Sedež:
Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana, Slovenija
Vrsta dejavnosti:
oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
Lastništvo:
Sava Re: 30,0 %
Zavarovalnica Sava: 70,0 %

ZS Svetovanje

Sedež:
Karantanska ulica 35, 2000 Maribor, Slovenija
Vrsta dejavnosti:
dejavnost zavarovalniških agentov
Lastništvo:
Zavarovalnica Sava: 100,0 %

Zavarovalnica Sava - Podružnica

Vrsta dejavnosti:
kompozitna zavarovalnica
Tržni delež:
1,2 %

Sava neživotno osiguranje (SRB)

Sedež:
Bulevar vojvode Mišića 51, 11040 Beograd, Srbija
Vrsta dejavnosti:
premoženjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež:
1-9/2018: 2,4 %

Sava životno osiguranje (SRB)

Sedež:
Bulevar vojvode Mišića 51, 11040 Beograd, Srbija
Vrsta dejavnosti:
življenjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež:
1-9/2018: 0,25 %

Sava osiguranje (MNE)

Sedež:
PC Kruševac, Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna gora
Vrsta dejavnosti:
premoženjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež:
14,7 %

Sava Car

Sedež:
Dr Vukašina Markovića 184, 81000 Podgorica, Črna gora
Vrsta dejavnosti:
tehnično preizkušanje in analiziranje
Lastništvo:
Sava osiguranje (MNE): 100,0 %

Sava Agent

Sedež:
PC Kruševac, Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna gora
Vrsta dejavnosti:
storitve zavarovalniških agentov in posrednikov
Lastništvo:
Sava osiguranje (MNE): 100,0 %

Sava osiguruvanje (MKD)

Sedež:
Zagrebska br.28 A, 1000 Skopje, Severna Makedonija
Vrsta dejavnosti:
premoženjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 92,57 %
Tržni delež:
8,1 %

Sava Station

Sedež:
Zagrebska br.28 A, 1000 Skopje, Severna Makedonija
Vrsta dejavnosti:
tehnično preizkušanje in analiziranje
Lastništvo:
Sava osiguruvanje (MKD): 100,0 %

Sava penzisko društvo

Sedež:
Majka Tereza 1, 1000 Skopje, Severna Makedonija
Vrsta dejavnosti:
dejavnost upravljanja skladov
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %

Illyria

Sedež:
Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Vrsta dejavnosti:
premoženjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež:
10,0 %

Illyria Life

Sedež:
Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Vrsta dejavnosti:
življenjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež:
2,2 %

Illyria Hospital

Sedež:
Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Vrsta dejavnosti:
trenutno ne opravlja nobene dejavnosti
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
4: GRI 102-4
Uspešnost
Prvi koraki so pomemben mejnik v življenju. Naši so že utečeni, a sivztrajno postavljamo višje cilje in smo ponosni, ko jih dosegamo.
Znanje in
inovativnost
Napredek je posledica osebne in poslovne rasti posameznika. Ker je naše delo naša strast, vztrajno širimo znanje in spodbujamo inovativnost zaposlenih.
Varnost
Družina daje občutek varnosti. Kot ga želimo mi dajati svojim strankam in partnerjem.
Partnerski
odnos
Gradimo iskrene in povezovalne partnerske odnose. Kjerkoli in s komerkoli.
Predanost
Ob predanem partnerju smo zadovoljni. Razume naše želje in potrebe ter nam vedno stoji ob strani.
Preglednost
Odkritost je temelj dobrega odnosa. Kot je za trajno doseganje uspeha pomembno pregledno poslovanje.

Delnica

Vrednost delnice Sava Re je v letu 2018 upadla za 3,2 %, ob upoštevanju dividend pa je bila zabeležena 1,9-odstotna rast. V drugem četrtletju je bila izplačana dividenda družbe v višini 0,80 EUR po delnici. Celoletni promet z delnico na Ljubljanski borzi je znašal 9,8 milijona EUR (2017: 14,4 milijona EUR). Povprečni dnevni promet z delnico je v 2018 znašal 40.167 EUR (2017: 58.309 EUR)
Konsolidiraničisti dobiček na delnico večji za

38,0 %

Osnovni podatki delnice POSR
31. 12. 2018
31. 12. 2017
Osnovni kapital
71.856.376
71.856.376
Število delnic
17.219.662
17.219.662
Oznaka delnice
POSR
POSR
Število delničarjev
4.073
4.061
Tip delnice
Navadna (redna)
Trg, na katerem kotirajo delnice
Ljubljanska borza, prva kotacija
Število lastnih delnic
1.721.966
1.721.966
Konsolidiran čisti dobiček na delnico (v EUR)
2,76
2,00
Konsolidirana knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
21,95
20,40
Tržni tečaj na zadnji dan v obdobju (v EUR)
15,30
15,80
1-12/2018
1-12/2017
Povprečni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR)
16,77
15,86
Minimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR)
14,10
13,35
Maksimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR)
19,00
17,20
Promet z delnico v obravnavanem obdobju (v EUR)
9.840.821
14.384.835
Povprečen dnevni promet z delnico (v EUR)
40.167
58.309
Podatki o dividendi
(v EUR)
Za leto 2013
Za leto 2014
Za leto 2015
Za leto 2016
Za leto 2017
Izplačilo (obračun) dividend
4.386.985
9.065.978
12.398.157
12.398.157
12.398.157
Dividenda/delnico
0,26
0,55
redna: 0,65
izredna: 0,15
0,80
0,80
Dividendna donosnost
2,0%
3,8%
5,8%
5,0%
4,8%
Seznam desetih največjih delničarjev na dan 31. 12. 201820
Delničarji
Število delnic
Delež v osnovnem kapitalu (%)
1
Slovenski državni holding, d.d
3.043.883
17,7%
2
Zagrebačka banka, d.d. - skrbniški račun
2.439.852
14,2%
3
Republika Slovenija
1.737.436
10,1%
4
Sava Re, d.d. (lastne delnice)*
1.721.966
10,0%
5
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD)
1.071.429
6,2%
6
Raiffeisen Bank Austria, d.d. - skrbniški račun
786.690
4,6%
7
Modra zavarovalnica, d.d.
714.285
4,1%
8
Abanka, d.d.
655.000
3,8%
9
Hrvatska poštanska banka - skrbniški račun
337.003
2,0%
10
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev
320.346
1,9%
Skupaj
12.827.890
74,5%
* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
20: Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d. GRI 102-5

Bonitetna ocena

Sava Re ima dve bonitetni oceni, ki ju podeljujeta bonitetni hiši Standard & Poor's in A.M. Best.
Izboljšanje bonitetne ocene na

»A«

Obe bonitetni agenciji sta po rednem letnem pregledu v 2018 Savi Re izboljšali bonitetno oceno finančne moči. Na izboljšanje ocene je vplivala visoka kapitalska moč v daljšem časovnem obdobju, tako po metodologiji bonitetne agencije kot solventnosti II, k čemer je prispevala tudi stabilna dividendna politika. Na izboljšanje bonitetne ocene je vplival tudi dober tržni položaj skupine in dobičkovnost poslovanja. Bonitetni agenciji pozitivno ocenjujeta tudi zaključene prevzeme.
Bonitetna ocena Save Re
Agencija
Ocena3
Srednjeročna napoved
Zadnji pregled
Standard & Poor's
A
pozitivna
julij 2018: izboljšana ocena
A.M. Best
A
stabilna
november 2018: izboljšana ocena
3: Bonitetna agencija Standard & Poor's uporablja to lestvico za ocenjevanje finančne moči: AAA (izredno močna), AA (zelo močna), A (močna), BBB (dobra), BB (mejna), B (šibka), CCC (zelo šibka), CC (izredno šibka), r (regulativni nadzor), SD (delna plačilna nesposobnost), D (plačilna nesposobnost), NR (not rated). Plus (+) ali minus (–), ki sledi bonitetni oceni od AA do CCC, kaže relativno umestitev znotraj poglavitnih bonitetnih kategorij.
A.M. Best uporablja te kategorije za bonitetno oceno finančne moči: A++, A+ (odlična), A, A– (zelo dobra), B++, B+ (dobra), B, B– (zadovoljiva), C++, C+ (mejna), C, C– (šibka), D (slaba), E (pod regulativnim nadzorom), F (v likvidaciji), S (suspendirana).

Poslovanje

Povzetek pomembnejših postavk poslovanja

Skupina Sava Re

Čisti kombinirani količnik boljši za

2,7 o. t.

Poslovni prihodki večji za

9,8 %

Sava Re

Čisti kombinirani količnik boljši za

5,6 o. t.

Čisti dobiček večji za

27,0 %

(v EUR, razen odstotki)
Skupina Sava Re
2018
2017
Vsi odseki skupaj
Poslovni prihodki
540.457.734
492.353.713
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
9,8%
2,0%
Kosmate premije
546.299.539
517.233.431
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
5,6%
5,5%
Opombe:
Obrazložitev izračuna količnikov in donosa naložbenega portfelja je razvidna iz slovarja, ki je v prilogi C letnega poročila.
Donos naložbenega portfelja ne vključuje donosa naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, saj ta ne vpliva na izkaz poslovnega izida. Skladno s to postavko se giblje matematična rezervacija zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.
Podatki za donos in donosnost naložbenega portfelja 2017 se razlikujejo od tistih v letnem poročilu 2017, ker v letnem poročilu 2017 niso bili vključeni podatki o naložbenih nepremičninah, ki se nanašajo na amortizacijo opreme.
(v EUR, razen odstotki)
Sava Re
2018
2017
Vsi odseki skupaj
Poslovni prihodki
143.406.470
137.407.141
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
4,4%
-3,7%
Kosmate premije
151.636.216
153.219.752
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
-1,0%
3,9%
Opombe:
Obrazložitev izračuna količnikov in donosa naložbenega portfelja je razvidna iz slovarja, ki je v prilogi C letnega poročila.
Donos naložbenega portfelja ne vključuje donosa naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, saj ta ne vpliva na izkaz poslovnega izida. Skladno s to postavko se giblje matematična rezervacija zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.
Podatki za donos in donosnost naložbenega portfelja 2017 se razlikujejo od tistih v letnem poročilu 2017, ker v letnem poročilu 2017 niso bili vključeni podatki o naložbenih nepremičninah, ki se nanašajo na amortizacijo opreme.
(v EUR, razen odstotki)
Skupina Sava Re
2018
2017
Vsi odseki skupaj
Poslovni prihodki
540.457.734
492.353.713
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
9,8%
2,0%
Kosmate premije
546.299.539
517.233.431
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
5,6%
5,5%
..
Čista donosnost prihodkov (čisti poslovni izid/vsi prihodki, razen iz naložbenja in prihodkov od provizij), brez vpliva tečajnih razlik
8,0%
6,5%
Čisti stroškovni količnik z vsemi prihodki, razen iz naložbenja, brez vpliva tečajnih razlik
32,5%
31,4%
..
Donos naložbenega portfelja
17.768.423
15.729.446
Donosnost naložbenega portfelja
1,6%
1,5%
Donos naložbenega portfelja brez vpliva tečajnih razlik
17.922.647
21.660.810
Donosnost naložbenega portfelja brez vpliva tečajnih razlik
1,7%
2,0%
..
Poslovni izid pred obdavčitvijo
55.260.572
39.880.983
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
38,6%
-1,9%
Poslovni izid po obdavčitvi
43.011.849
31.094.908
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
38,3%
-5,5%
Vseobsegajoči donos
36.448.443
32.790.903
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
11,2%
12,9%
..
Anualizirana donosnost lastniškega kapitala
13,1%
10,1%
Čisti poslovni izid na delnico
2,76
2,00
Pozavarovanje + premoženje
Kosmate premije
457.228.348
427.151.909
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
7,0%
5,8%
..
Čisti merodajni škodni količnik
57,0%
58,9%
Čisti merodajni škodni količnik brez vpliva tečajnih razlik
57,0%
60,5%
Obratovalni stroški s prihodki od pozav. provizij
142.437.187
129.817.433
Čisti stroškovni količnik
34,2%
34,1%
Kosmati stroškovni količnik
32,2%
31,5%
..
Čisti kombinirani količnik
92,9%
94,4%
Čisti kombinirani količnik brez vpliva tečajnih razlik
92,9%
95,6%
Pozavarovanje + premoženje + življenje
Kosmate premije
544.080.496
515.114.700
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
5,6%
5,3%
..
Obratovalni stroški s prihodki od pozav. provizij
166.528.127
152.707.999
Čisti stroškovni količnik
33,1%
32,6%
Kosmati stroškovni količnik
31,6%
30,7%
Vsi odseki skupaj
31. 12. 2018
31. 12. 2017
Stanje sredstev
1.705.796.119
1.708.348.067
Sprememba glede na 31. 12. predhodnega leta
-0,1%
2,2%
..
Stanje kapitala
340.175.455
316.116.895
Sprememba glede na 31. 12. predhodnega leta
7,6%
6,4%
..
Stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
1.103.231.374
1.127.139.014
Sprememba glede na 31. 12. predhodnega leta
-2,1%
1,6%
..
Knjigovodska vrednost delnice
21,95
20,40
Število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa)
2.416,7
2.388,8
..
Solventnostni količnik po predpisih Solventnost II
-
220%
Opombe:
Obrazložitev izračuna količnikov in donosa naložbenega portfelja je razvidna iz slovarja, ki je v prilogi C letnega poročila.
Donos naložbenega portfelja ne vključuje donosa naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, saj ta ne vpliva na izkaz poslovnega izida. Skladno s to postavko se giblje matematična rezervacija zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.
Podatki za donos in donosnost naložbenega portfelja 2017 se razlikujejo od tistih v letnem poročilu 2017, ker v letnem poročilu 2017 niso bili vključeni podatki o naložbenih nepremičninah, ki se nanašajo na amortizacijo opreme.
(v EUR, razen odstotki)
Sava Re
2018
2017
Vsi odseki skupaj
Poslovni prihodki
143.406.470
137.407.141
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
4,4%
-3,7%
Kosmate premije
151.636.216
153.219.752
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
-1,0%
3,9%
..
Čista donosnost prihodkov (čisti poslovni izid/vsi prihodki, razen iz naložbenja in prihodkov od provizij), brez vpliva tečajnih razlik
30,7%
25,6%
Čisti stroškovni količnik z vsemi prihodki, razen iz naložbenja, brez vpliva tečajnih razlik
33,2%
31,3%
..
Donos naložbenega portfelja
32.431.885
25.331.749
Donosnost naložbenega portfelja
6,9%
5,6%
Donos naložbenega portfelja brez vpliva tečajnih razlik
32.528.406
30.815.290
Donosnost naložbenega portfelja brez vpliva tečajnih razlik
6,9%
6,8%
..
Poslovni izid pred obdavčitvijo
45.021.864
34.763.864
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
29,5%
-0,6%
Poslovni izid po obdavčitvi
41.867.497
32.974.192
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
27,0%
0,3%
Vseobsegajoči donos
40.787.362
33.008.694
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
23,6%
-2,0%
..
Anualizirana donosnost lastniškega kapitala
13,7%
11,7%
Čisti poslovni izid na delnico
2,70
2,13
Pozavarovanje + premoženje
Kosmate premije
151.636.216
153.219.752
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
-1,0%
3,9%
..
Čisti merodajni škodni količnik
57,5%
60,2%
Čisti merodajni škodni količnik brez vpliva tečajnih razlik
57,7%
65,0%
Obratovalni stroški s prihodki od pozav. provizij
45.032.958
41.178.447
Čisti stroškovni količnik
33,7%
31,5%
Kosmati stroškovni količnik
31,4%
28,7%
..
Čisti kombinirani količnik
90,9%
93,1%
Čisti kombinirani količnik brez vpliva tečajnih razlik
90,8%
96,4%
Pozavarovanje + premoženje + življenje
Kosmate premije
151.636.216
153.219.752
Sprememba glede na isto obdobje prejšnjega leta
-1,0%
3,9%
..
Obratovalni stroški s prihodki od pozav. provizij
45.032.958
41.178.447
Čisti stroškovni količnik
33,7%
31,5%
Kosmati stroškovni količnik
31,4%
28,7%
Vsi odseki skupaj
31. 12. 2018
31. 12. 2017
Stanje sredstev
606.331.055
580.886.180
Sprememba glede na 31. 12. predhodnega leta
4,4%
2,2%
..
Stanje kapitala
319.355.361
290.966.155
Sprememba glede na 31. 12. predhodnega leta
9,8%
7,6%
..
Stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
212.735.857
212.565.592
Sprememba glede na 31. 12. predhodnega leta
0,1%
2,2%
..
Knjigovodska vrednost delnice
-
-
Število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa)
110,1
96,5
..
Solventnostni količnik po predpisih Solventnost II
-
283%
Opombe:
Obrazložitev izračuna količnikov in donosa naložbenega portfelja je razvidna iz slovarja, ki je v prilogi C letnega poročila.
Donos naložbenega portfelja ne vključuje donosa naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, saj ta ne vpliva na izkaz poslovnega izida. Skladno s to postavko se giblje matematična rezervacija zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.
Podatki za donos in donosnost naložbenega portfelja 2017 se razlikujejo od tistih v letnem poročilu 2017, ker v letnem poročilu 2017 niso bili vključeni podatki o naložbenih nepremičninah, ki se nanašajo na amortizacijo opreme.
Upravljanje tveganj72
Vodstvo skupine Sava Re se zaveda, da je upravljanje tveganj ključno za doseganje poslovnih in strateških ciljev ter dolgoročno zagotavljanje solventnosti skupine. Zato v zadnjih letih stalno nadgrajuje sistem upravljanja tveganj v vseh družbah skupine in na ravni skupine.
Zavedanje posamezne družbe v skupini o tveganjih, ki jim je izpostavljena, je bistveno za njeno varnost in finančno stabilnost ter hkrati za finančno stabilnost skupine. Za vzpostavitev dobrih praks v povezavi z upravljanjem tveganj se v skupini spodbuja kultura upravljanja tveganj z ustrezno opredeljenim nagrajevanjem zaposlenih, njihovim usposabljanjem in vzpostavljenim notranjim obveščanjem na ravni posamezne družbe in skupine.

Skupina Sava Re ima vzpostavljeno strategijo prevzemanja tveganj, ki opredeljuje pripravljenost za prevzem tveganj v skupini, in politike, ki pokrivajo celoten okvir upravljanja tveganj, lastne ocene tveganj in solventnosti ter upravljanja posamezne kategorije tveganj. Posamezne družbe v skupini so na podlagi usmeritev strategije prevzemanja tveganj v skupini in politik skupine vzpostavile lastno strategijo prevzemanja tveganj in politike družbe, ki upoštevajo njihove posebnosti in lokalno zakonodajo. Ustreznost strategije prevzemanja tveganj in politik se redno preverja.
72: GRI 102-11
Sistem upravljanja tveganj v posamezni družbi v skupini in na ravni skupine se stalno izpopolnjuje. Pri tem je poudarek predvsem na:
postavljanju jasno izražene pripravljenosti za prevzem tveganj v okviru strategije prevzemanja tveganj in na podlagi tega operativnih limitov,
razvoju lastnih modelov za vrednotenje tveganj ter nadgradnji lastne ocene tveganj in solventnosti (v nadaljevanju: ORSA),
vključitvi ORSE in strategije prevzemanja tveganja v okvir poslovnega načrtovanja in določanja poslovne strategije,
vključevanju procesov upravljanja tveganj v poslovne procese,
vzpostavitvi primernih standardov upravljanja tveganj v vseh družbah v skupini glede na obseg, naravo in kompleksnost poslov ter s tem povezanimi tveganji.

Računovodsko poročilo

Trajnostni razvoj

Sava Re poroča o trajnostnem razvoju v skladu z mednarodnimi standardi trajnostnega poročanja Global Reporting Initiative (GRI) drugič, in sicer na osnovni ravni, ki deležnikom razumljivo in odkrito oriše značaj, vrednote ter strateške usmeritve družbe in skupine kot celote.73
73: GRI 102-54, 102-51