EN
EN

ODSEV
USPEŠNEGA
LETA

Vsak od nas prispeva k napredku in stabilni prihodnosti.

Letno poročilo
skupine Sava Re in
Sava Re, d.d., 
za leto 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Pismo predsednika uprave1
Rast premije na vseh trgih zaznamovala leto 2017
V skupini Sava Re smo v letu 2017 ponovno dosegli rast kosmate premije, in sicer v vseh odsekih poslovanja. Glede na predhodno leto smo je ustvarili za 5,5 % več in s tem presegli načrte.

Za Zavarovalnico Sava je bilo leto 2017 prvo polno leto poslovanja po uspešni združitvi štirih zavarovalnic ter spremembi imena in celostne grafične podobe. Ocenjujemo, da je poslovala zelo dobro in presegla načrte o uresničitvi sinergij po združitvi, kar se kaže v ugodnejšem razmerju med stroški in kosmato premijo. V Sloveniji je bila rast premije premoženjskih zavarovanj 5,7-odstotna, rast premije življenjskih zavarovanj pa 3,7-odstotna.
Zadovoljni smo tudi, da skoraj 10-odstotno rast premije dosegamo pri zavarovanjih v družbah v tujini, in to v obeh ključnih odsekih zavarovanj.

Seveda pa smo lahko zadovoljni tudi z doseženo dobičkonosnostjo, četudi smo imeli v letu 2017 več škodnih dogodkov zaradi naravnih nesreč. Na rezultat Zavarovalnice Sava so vplivale škode zaradi vremenskih ujm, pozavarovalni portfelj pa je posloval nekoliko slabše kakor v letu 2016 zaradi več velikih škod iz tujine (med večjimi so bila neurja v ZDA in poplavljen rudnik v Rusiji). Skupina je ustvarila 31,1 milijona evrov čistega dobička, kar pomeni 10,1-odstotno donosnost na lastniški kapital. Ob upoštevanju rasti cene delnice, ki je v letu 2017 znašala 19,5 %, in dividendni donosnosti v višini 5,1 % ugotavljamo, da delnica družbe Sava Re postaja zanimiva naložba tako za institucionalne kakor tudi za posamične vlagatelje.
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino
Leto, polno priložnosti za rast in širitev dejavnosti na komplementarna področja
V letu 2017 je skupina Sava Re skladno s sprejeto strategijo vstopila na trg asistenčnih storitev, ki njenim družbam omogoča izkoriščanje sinergij pri organizaciji asistence v povezavi z avtomobilskimi, zdravstvenimi in domskimi
zavarovanji. Z nakupom družbe TBS Team 24 je pridobila učinkovit in kakovosten klicni center z mednarodnimi priporočili in dolgoletnimi izkušnjami iz opravljanja asistenčnih storitev. Verjamem, da bodo naši zavarovalni produkti zato še bolj konkurenčni, naši zavarovanci pa deležni še boljše obravnave ob nastopu škodnega dogodka.
Da bi razširili dejavnost pokojninskih zavarovanj, je Sava Re v decembru 2017 podpisala kupoprodajno pogodbo za nakup 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi NLB Nov penziski fond iz Skopja, s čimer vstopamo s to dejavnostjo na makedonski trg. Širitev obsega pokojninskih zavarovanj ostaja strateška usmeritev Save Re, zato bomo odprti za priložnosti, ki nam bodo omogočale rast tega poslovanja v regiji. Ne nazadnje lahko s to širitvijo izrabimo trženjske in prodajne sinergije v skupini, naš cilj pa je, da s prevzemi postanemo drugi ponudnik pokojninskih produktov v regiji.
Sprejeta je bila nova strategija do leta 2019
Zavedamo se, da se trg zavarovanj pospešeno spreminja, zato smo si za srednjeročno obdobje zastavili velikopotezne cilje. Ker smo stranke vedno postavljali v središče našega delovanja, želimo v prihodnje dati še večji poudarek razvoju produktov, ki naslavljajo njihove potrebe. Pomembno nam je, da so naše storitve široko dostopne, zato iščemo nove prodajne poti in skrbimo za digitalizacijo skupine na vseh področjih poslovanja. Zadovoljna stranka je ključ naše uspešnosti, zato sta sodoben pristop in preglednost v naših poslovnih procesih izjemno pomembna.

Korak k digitalizaciji poslovanja je bila tudi odločitev, da se pridružimo pobudi največjih predstavnikov iz zavarovalne in pozavarovalne industrije ter preizkusimo tehnološko okolje veriženja podatkovnih blokov (tehnologija »blockchain«). Gre za pobudo B3i, ki so se ji poleg Save Re pridružile vse ključne svetovne zavarovalne in pozavarovalne skupine.
Srednjeročno smo na rast in razvoj naravnani tudi glede zdravstvenih storitev, pri katerih bomo iskali priložnosti za akvizicije ali neposredne naložbe v medicinskih centrih, zdravstvenih zavarovalnicah in družbah, ki ponujajo zdravstvene storitve.

Pri pozavarovanjih nam je poglavitno zaupanje, zato bomo še naprej vzdrževali dolgoročna partnerstva. Postopoma bomo vstopali tudi na nove trge, pri čemer nam bo eno od vodil dolgoročna dobičkonosnost ob seveda ustrezni geografski razpršitvi tveganj.

Ključna strateška usmeritev za skupino je tudi trajnostni razvoj. Trajnostno naravnanost bomo vpeljali v poslovne procese. Skupina Sava Re se pod geslom »Nikoli sami« na trgih, na katerih je zastopana, želi umestiti kot družbeno odgovorna in povezovalna ustanova. Skladno z načeli in smernicami referenčnih mednarodnih organizacij se bomo tega lotili sistematično in celovito ter v najkrajšem možnem času oblikovali našo strategijo trajnostnega razvoja. V obravnavanem letu se je ta razvoj opredelil kot posebno delovno področje, ki ima svojega skrbnika in je pod mojim neposrednim okriljem. Zato se tudi osebno zavezujem k uresničevanju trajnostnih načel in ciljev, ki smo si jih v zvezi s tem zadali.
Skrb za finančno moč in dolgoročno finančno stabilnost
Leto 2017 še ni prineslo želenega obrata glede donosnosti naložb na finančnih trgih. Obrestne mere so še vedno nizke, četudi se tudi na tem področju kažejo prva znamenja dvigovanja obrestnih mer. Pri upravljanju naložb nam je ključna visoka varnost in likvidnost, ki omogoča pravočasno zagotavljanje sredstev za pokrivanje obveznosti iz zavarovalnih pogodb.
Zaradi zagotavljanja visoke varnosti ob vzdrževanju ustrezne donosnosti smo v letu 2017 poplačali pomemben del podrejenega dolga, ki je bil najet v letih 2006 in 2007 za širitev skupine na tuje trge. Kljub vračilu dolgav višini 24 milijonov evrov nam je uspelo ohraniti visok solventnostni količnik.

Bonitetne ocene so tudi lani potrdile našo finančno moč in kapitalsko ustreznost. Bonitetna agencija Standard & Poor's je ob rednem letnem pregledu v juliju 2017 Savi Re potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne in kreditne moči »A–«, pri tem pa izboljšala srednjeročno napoved iz stabilne v pozitivno
Naši načrti so drzni
Načrte, ki smo si jih zastavili za leto 2017, smo izpolnili. Toda prihodnost odpira nove možnosti. Iz naše vizije in sistema vrednot bomo še naprej črpali navdih, v okolju bomo videli motiv, pri naših strankah pa našli potrditev.
Zahvaljujem se tistim, ki ste v 40 letih obstoja skupine Sava Re s svojim delom prispevali k njenemu razvoju, in tistim, ki zaupate in verjamete v njeno prihodnost. Za podporo in zaupanje se zahvaljujem tudi delničarjem in poslovnim partnerjem ter drugim deležnikom, ki naši skupini zaupate že dolgo vrsto let.
Marko Jazbec
predsednik uprave
Save Re, d.d.
1: GRI 102-14
Skrij celotno vsebino

Strateške usmeritve skupine Sava Re

Skupina Sava Re opredeljuje svojo strategijo s štirimi stebri:
Ključne usmeritve, opredeljene v strategiji:
 • digitalizacija in tehnološka modernizacija poslovanja s ciljem postavitve stranke v središče;
 • rast z akvizicijami;
 • iskanje priložnosti v okoljskih/trajnostnih naložbenih projektih;
 • zapiranje vrzeli med notranjo in tržno vrednostjo delnice.
Dolgoročni, vrednostno opredeljeni cilji v strategiji so:
Dolgoročni cilj je, da v 3-letnem povprečju na ravni skupine dosežemo donosnost kapitala najmanj v višini stroška kapitala. Interno izračunani strošek lastniškega kapitala skupine Sava Re glede na njeno sestavo znaša 10,4 % (+/– 0,5 odstotne točke).

Stopnja kapitaliziranosti na ravni skupine Sava Re bo v obdobju 2017–2019 med 170 % in 230 % solventnostnega količnika (med spodnjo mejo optimalne in zgornjo mejo ustrezne višine kapitala).
Premoženjska zavarovanja v skupini bodo dosegala v povprečju treh let kombinirani količnik, ki ne presega 95 %, pozavarovanje25 pa kombinirani količnik, ki ne presega 93 %.

Pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji bomo dosegali dobičkovnost na portfelju novosklenjenih življenjskih zavarovanj v višini najmanj 5 %, zunaj Slovenije pa najmanj 2,5 % (razmerje med vrednostjo novosklenjenih zavarovanj in sedanjo vrednostjo pričakovanih premij novosklenjenih zavarovanj).
Pomembnejše načrtovane postavke v letu 2018

(v mio €)

2016

2017

Načrt 2018

Indeks/razlika v o.t. N2018/17

Kosmata premija

490,2

517,2

>520,0

100,5

Rast/padec premije

0,8%

5,5%

2,8%

-

Čisti stroškovni količnik

34,0%

32,7%

31,4-31,7%

-1,0 o.t.

Čisti merodajni škodni količnik z izključitvijo tečajnih razlik

58,2%

60,5%

59,4-59,9%

-0,6 o.t.

Čisti kombinirani količnik z izključitvijo tečajnih razlik

94,6%

95,5%

94,0-94,5%

-1,0 o.t.

Poslovni izid po obdavčitvi

32,9

31,1

37,0-39,0

119,0

Donosnost naložb brez tečajnih razlik

2,2%

2,0%

1,7%

-0,3 o.t.

Donosnost lastniškega kapitala (ROE)

11,3%

10,1%

>11,0%

0,9 o.t.

* Čisti merodajni škodni količnik in čisti kombinirani količnik sta prikazana za odseka pozavarovanje in premoženje.
25: Pri izračunu kombiniranega količnika iz načrtovanih izkazov za Savo Re je treba izločiti del stroškov, ki se nanašajo na upravljanje skupine in niso povezani s pozavarovalno dejavnostjo.
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino
Prisotnost skupine5
Poleg Save Re, ki je obvladujoča družba, je na dan 31. 12. 2017 zavarovalniški del skupine Sava Re sestavljalo še sedem zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in državah Adria regije ter pokojninska družba v Sloveniji.
Seznam družb v skupini Sava Re na dan 31. 12. 2017

Sava Re

Sedež:
Dunajska 56, 1001 Ljubljana, Slovenija
Vrsta dejavnosti:
pozavarovalnica
Tržni delež: 
55,3%
X

Zavarovalnica Sava

Sedež:
Cankarjeva 3, 2507 Maribor, Slovenija
Vrsta dejavnosti:
kompozitna zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež: 
Slovenija: 16,1%
Hrvaška: 1,2%

Sava pokojninska

Sedež:
Ulica Vita Kraigherja 5, 2103 Maribor, Slovenija
Vrsta dejavnosti:
pokojninska družba
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %

ZS Svetovanje

Sedež:
Karantanska ulica 35, 2000 Maribor
Vrsta dejavnosti:
dejavnost zavarovalniških agentov
Lastništvo:
Zavarovalnica Sava: 100,0 %
X
X

Zavarovalnica Sava

Sedež:
Cankarjeva 3, 2507 Maribor, Slovenija
Vrsta dejavnosti:
kompozitna zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež: 
Slovenija: 16,1%
Hrvaška: 1,2%

Sava neživotno osiguranje (SRB)

Sedež:
Bulevar vojvode Mišića 51, 11040 Beograd, Srbija
Vrsta dejavnosti:
premoženjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež: 
1-9/2017: 2,1%

Sava životno osiguranje (SRB)

Sedež:
Bulevar vojvode Mišića 51, 11040 Beograd, Srbija
Vrsta dejavnosti:
življenjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež: 
1-9/2017: 0,2%
X

Sava osiguranje (MNE)

Sedež:
PC Kruševac, Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna Gora
Vrsta dejavnosti:
premoženjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež: 
15,1%

Sava Car

Sedež:
PC Kruševac, Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna Gora
Vrsta dejavnosti:
tehnično preizkušanje in analiziranje
Lastništvo:
Sava osiguranje (MNE): 100,0 %

Sava Agent

Sedež:
PC Kruševac, Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna Gora
Vrsta dejavnosti:
storitve zavarovalniških agentov in posrednikov
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
X

Sava osiguruvanje (MKD)

Sedež:
Zagrebska br.28 A, 1000 Skopje, Makedonija
Vrsta dejavnosti:
premoženjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 92,57 %
Tržni delež: 
1-9/2017: 8,8%

Sava Station

Sedež:
Zagrebska br.28 A, 1000 Skopje, Makedonija
Vrsta dejavnosti:
tehnično preizkušanje in analiziranje
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
X

Illyria

Sedež:
Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Vrsta dejavnosti:
premoženjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež: 
9,5%

Illyria Life

Sedež:
Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Vrsta dejavnosti:
življenjska zavarovalnica
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
Tržni delež: 
1,9%

Illyria Hospital

Sedež:
Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Vrsta dejavnosti:
trenutno ne opravlja nobene dejavnosti
Lastništvo:
Sava Re: 100,0 %
X
5: GRI 102-45

Delnica

Slovenski kapitalski trg (SBITOP) je imel tako kakor drugi svetovni indeksi pozitiven donos. Na pozitivni donos so vplivali dobri poslovni izidi nekaterih podjetij in nadpovprečne dividendne donosnosti.
Osnovni podatki delnice POSR
 

31.12.2017

31.12.2016

Osnovni kapital

71.856.376

71.856.376

Število delnic

17.219.662

17.219.662

Oznaka delnice

POSR

POSR

Število delničarjev

4.061

4.308

Tip delnice

Navadna (redna)

Trg, na katerem kotirajo delnice

Ljubljanska borza, prva kotacija

Število lastnih delnic

1.721.966

1.721.966

Konsolidiran čisti dobiček na delnico (v EUR)

2,00

2,08

Konsolidirana knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

20,40

18,81

Tržni tečaj na zadnji dan v obdobju (v EUR)

15,80

13,22

 

1-12/2017

1-12/2016

Povprečni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR)

15,86

13,74

Minimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR)

13,35

11,80

Maksimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR)

17,20

15,00

Promet z delnico v obravnavanem obdobju (v EUR)

14.384.835

19.072.516

Podatki o dividendi

(v EUR)

Za leto 2013

Za leto 2014

Za leto 2015

Za leto 2016

Izplačilo (obračun) dividend

4.386.985

9.065.978

12.398.157

12.398.157

Dividenda/delnico

0,26

0,55

redna: 0,65

izredna: 0,15

0,80

Dividendna donosnost

2,0%

3,8%

5,8%

5,0%

Seznam desetih največjih delničarjev na dan 31. 12. 201721
 

Delničar

Število delnic

Delež v osnovnem kapitalu (%)

1

SDH, d.d.

3.043.883

17,7%

2

Zagrebačka banka, d.d. - skrbniški račun

2.439.852

14,2%

3

Republika Slovenija

1.737.436

10,1%

4

Sava Re, d.d. (lastne delnice)*

1.721.966

10,0%

5

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD)

1.071.429

6,2%

6

Raiffeisen Bank Austria, d.d. - skrbniški račun

784.710

4,6%

7

Modra zavarovalnica, d.d.

714.285

4,1%

8

Abanka, d.d.

655.000

3,8%

9

East Capital - East Capital Balkans

359.147

2,1%

10

Modra zavarovalnica, d.d. - ZVPS

320.346

1,9%

 

Skupaj

12.848.054

74,6%

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.
* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
21: GRI 102-5
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino

Bonitetna ocena

Sava Re ima dve bonitetni oceni, ki ju podeljujeta bonitetni hiši Standard & Poor's in A.M. Best.
Bonitetni oceni finančne moči Save Re

Agencija

Ocena4

Srednjeročna napoved

Zadnji pregled

Standard & Poor's

A–

pozitivna

julij 2017: izboljšana srednjeročna napoved

A.M. Best

A–

stabilna

oktober 2017: potrjena obstoječa ocena

4: Bonitetna agencija Standard & Poor's uporablja to lestvico za ocenjevanje finančne moči: AAA (izredno močna), AA (zelo močna), A (močna), BBB (dobra), BB (mejna), B (šibka), CCC (zelo šibka), CC (izredno šibka), r (regulativni nadzor), SD (delna plačilna nesposobnost), D (plačilna nesposobnost), NR (not rated). Plus (+) ali minus (–), ki sledi bonitetni oceni od AA do CCC, kaže relativno umestitev znotraj poglavitnih bonitetnih kategorij.
A.M. Best uporablja te kategorije za bonitetno oceno finančne moči: A++, A+ (odlična), A, A– (zelo dobra), B++, B+ (dobra), B, B– (zadovoljiva), C++, C+ (mejna), C, C– (šibka), D (slaba), E (pod regulativnim nadzorom), F (v likvidaciji), S (suspendirana).

POSLOVANJE

Povzetek pomembnejših postavk poslovanja

(v EUR)

Skupina Sava Re

 

2017

2016

Kosmate premije

517.233.431

490.205.154

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

5,5 %

0,8 %

Čisti prihodki od premij

470.865.993

458.101.526

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

2,8 %

2,4 %

(v EUR)

Kosmate škode

309.727.160

269.445.796

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

14,9 %

-0,8 %

Čisti odhodki za škode

296.103.320

268.393.776

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

10,3 %

-1,7 %

(v EUR)

Čisti merodajni škodni količnik

58,9 %

58,6 %

Čisti merodajni škodni količnik z izključitvijo tečajnih razlik

60,5 %

58,2 %

(v EUR)

Obratovalni stroški s prihodki od pozav. provizij

154.091.460

155.830.879

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

-1,1 %

7,3 %

Čisti stroškovni količnik

32,7 %

34,0 %

(v EUR)

Čisti kombinirani količnik

94,3 %

95,0 %

Čisti kombinirani količnik z izključitvijo tečajnih razlik

95,5 %

94,6 %

(v EUR)

Donos naložbenega portfelja

15.731.567

24.612.812

Donosnost naložbenega portfelja

1,5%

2,4%

Donos naložbenega portfelja z izključitvijo tečajnih razlik

21.662.931

23.122.262

Donosnost naložbenega portfelja z izključitvijo tečajnih razlik

2,0%

2,2%

Poslovni izid pred obdavčitvijo

39.880.983

40.669.987

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

-1,9 %

1,4 %

Poslovni izid po obdavčitvi

31.094.908

32.918.213

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

-5,5 %

-1,3 %

Vseobsegajoči donos

32.790.903

37.660.245

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

-12,9 %

36,4 %

(v EUR)

Donosnost lastniškega kapitala

10,1 %

11,3 %

 
 

31.12.2017

31.12.2016

Stanje sredstev

1.708.348.067

1.671.189.179

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta

2,2 %

4,0 %

(v EUR)

Stanje kapitala

316.116.895

297.038.327

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta

6,4 %

3,7 %

(v EUR)

Stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

1.127.139.014

1.109.770.895

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta

1,6 %

3,6 %

(v EUR)

Knjigovodska vrednost delnice

20,40

18,81

Čisti poslovni izid na delnico

2,00

2,08

(v EUR)

Število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa)

2.388,77

2.487,94

(v EUR)

Solventnostni količnik po predpisih Solventnost II

-

204 %

Opombe:
Obrazložitev izračuna količnikov in donosa naložbenega portfelja je razvidna iz slovarja, ki je v prilogi C letnega poročila.
Donos naložbenega portfelja ne vključuje donosa naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, saj ta ne vpliva na izkaz poslovnega izida. Skladno s to postavko se giblje matematična rezervacija zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino

(v EUR)

Sava Re

 

2017

2016

Kosmate premije

153.219.752

147.426.893

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

3,9 %

-3,0 %

Čisti prihodki od premij

130.864.620

133.428.875

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

-1,9 %

6,3 %

(v EUR)

Kosmate škode

83.525.449

85.165.592

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

-1,9 %

-5,0 %

Čisti odhodki za škode

78.583.967

81.781.565

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

-3,9 %

-5,7 %

(v EUR)

Čisti merodajni škodni količnik

60,2 %

61,3 %

Čisti merodajni škodni količnik z izključitvijo tečajnih razlik

65,0 %

60,2 %

(v EUR)

Obratovalni stroški s prihodki od pozav. provizij

41.178.447

44.475.032

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

-7,4 %

18,2 %

Čisti stroškovni količnik

31,5 %

33,3 %

(v EUR)

Čisti kombinirani količnik

93,1 %

94,9 %

Čisti kombinirani količnik z izključitvijo tečajnih razlik

96,5 %

93,6 %

(v EUR)

Donos naložbenega portfelja

25.332.985

27.684.549

Donosnost naložbenega portfelja

5,6%

6,0%

Donos naložbenega portfelja z izključitvijo tečajnih razlik

30.816.526

26.323.674

Donosnost naložbenega portfelja z izključitvijo tečajnih razlik

6,8%

5,8%

Poslovni izid pred obdavčitvijo

34.763.864

34.977.140

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

-0,6 %

109,0 %

Poslovni izid po obdavčitvi

32.974.192

32.873.817

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

0,3 %

103,0 %

Vseobsegajoči donos

33.008.694

33.693.737

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta

-2,0 %

127,4 %

(v EUR)

Donosnost lastniškega kapitala

11,7 %

12,3 %

 
 

31.12.2017

31.12.2016

Stanje sredstev

580.886.180

568.147.764

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta

2,2 %

-0,5 %

(v EUR)

Stanje kapitala

290.966.155

270.355.622

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta

7,6 %

2,5 %

(v EUR)

Stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

212.565.592

208.003.567

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta

2,2 %

1,5 %

(v EUR)

Knjigovodska vrednost delnice

18,77

17,12

Čisti poslovni izid na delnico

2,13

2,08

(v EUR)

Število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa)

96,50

94,58

(v EUR)

Solventnostni količnik po predpisih Solventnost II

-

264 %

Opombe:
Obrazložitev izračuna količnikov in donosa naložbenega portfelja je razvidna iz slovarja, ki je v prilogi C letnega poročila.
Donos naložbenega portfelja ne vključuje donosa naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, saj ta ne vpliva na izkaz poslovnega izida. Skladno s to postavko se giblje matematična rezervacija zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino
Upravljanje tveganj70
Vodstvo skupine Sava Re se zaveda, da je upravljanje tveganj ključno za doseganje poslovnih in strateških ciljev ter dolgoročno zagotavljanje njene solventnosti. Zato v zadnjih letih stalno izpopolnjujejo sistem upravljanja tveganj v vseh družbah skupine in na ravni skupine.
Visoko zavedanje posamezne družbe v skupini o tveganjih, ki jim je izpostavljena, je bistveno za njeno varnost in finančno stabilnost ter hkrati za finančno stabilnost skupine. Za uvedbo dobrih praks v povezavi z upravljanjem tveganj se v skupini spodbuja kultura upravljanja tveganj z ustrezno opredeljenim nagrajevanjem zaposlenih, njihovim usposabljanjem in vzpostavljenim notranjim obveščanjem na ravni posamezne družbe in skupine.
Skupina Sava Re ima vzpostavljeno strategijo prevzemanja tveganj, ki opredeljuje pripravljenost za prevzem tveganj v skupini, in politike, ki pokrivajo celoten okvir upravljanja tveganj, lastne ocene tveganj in solventnosti ter upravljanja posamezne kategorije tveganj. Posamezne družbe v skupini imajo na podlagi usmeritev strategije prevzemanja tveganj v skupini in politik skupine vzpostavljeno lastno strategijo prevzemanja tveganj in politike družbe, ki upoštevajo njene posebnosti.
Sistem upravljanja tveganj v posamezni družbi skupine in na ravni skupine se stalno izpopolnjuje. Pri tem je poudarek predvsem na:
 • postavljanju jasno izražene pripravljenosti za prevzem tveganj v okviru strategije prevzemanja tveganj in na podlagi tega operativnih limitov,
 • razvoju lastnih modelov za vrednotenje tveganj ter nadgradnji lastne ocene tveganj in solventnosti (v nadaljevanju ORSA),
 • vključitvi ORSE in strategije prevzemanja tveganja v okviru poslovnega načrtovanja in določanja poslovne strategije,
 • vključevanju procesov upravljanja tveganj v poslovne procese,
 • vzpostavitvi visokih standardov upravljanja tveganj v večjih družbah v skupini in vsaj minimalnih standardov tudi v manjših družbah v skupini.
Skladno z zahtevami zakonodaje Solventnost II so bile v letu 2017 v vseh družbah znotraj EU in na ravni skupine izvedene številne dejavnosti:
 • izračun primernih lastnih virov sredstev, zahtevanega solventnostnega kapitala in solventnostnega količnika v skladu s standardno formulo Solventnosti II na dan 31. 12. 2016;
 • prvo uradno javno poročanje o solventnostni in finančnem položaju v skladu s Solventnostjo II na dan 31. 12. 2016. Izračuni so pokazali kapitaliziranost skupine na visoki ravni. Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe so pregledali tudi zunanji revizorji;
 • v letu 2017 je bilo prvič pripravljeno tudi redno poročilo nadzorniku;
 • izvedena in poročana je bila ORSA, ki jo v skladu z zakonodajo izvajamo najmanj enkrat letno. V sklopu ORSE poteka razvoj lastnih modelov za kvantitativno vrednotenje tveganj s poudarkom na vrednotenju zavarovalnih in tržnih tveganj, ki spadajo med ključna tveganja v skupini.
70: GRI 102-11
Prikaži celotno vsebino
Skrij celotno vsebino

RAČUNOVODSKO POROČILO

Konsolidiran izkaz finančnega položaja
Konsolidiran izkaz poslovnega izida
Konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa
Konsolidiran izkaz denarnih tokov
Konsolidiran izkaz sprememb lastniškega kapitala
Revizorjevo
poročilo
Izkaz finančnega položaja
Izkaz poslovnega izida
Izkaz vseobsegajočega donosa
Izkaz denarnih tokov
Izkaz sprememb lastniškega kapitala
Revizorjevo
poročilo

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sava Re prvič enovito poroča o trajnostnem razvoju v skladu z mednarodnimi standardi trajnostnega poročanja Global Reporting Initiative (GRI), in sicer na osnovni ravni, ki deležnikom razumljivo in odkrito oriše značaj, vrednote ter strateške usmeritve družbe in skupine kot celote.71
Poleg splošnih standardnih razkritij so ekonomski, okoljski in družbeni vidiki, ki so za Savo Re bistvenega pomena in neposredno povezani s strategijo skupine, razkriti v skladu s predpisanimi načeli.
71: GRI 102-54